Członek zarządu naszej spółki pobrał kilka miesięcy temu z firmowego rachunku 50 tysięcy. Do dziś nie rozliczył się z tych pieniędzy. Na jakiej podstawie spółka może żądać oddania wypłaconej sumy?
Spółka może żądać zwrotu bezzasadnie pobranych pieniędzy, powołując się na przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Z art. 405 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) wynikają cztery ogólne przesłanki powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia:
wwzbogacenie jednego podmiotu,
wzubożenie drugiego podmiotu,
wzwiązek pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem,
wbrak podstawy prawnej wzbogacenia.
Wszystkie powyższe przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia, a także rozmiar roszczenia, musi udowodnić powód, a więc zubożony. Na pozwanym ciąży zaś obowiązek udowodnienia okoliczności zmniejszających lub wykluczających żądanie zwrotu (wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z 18 września 2014 r., sygn. akt I Ca 222/14).
Należy podkreślić przy tym, że art. 405 k.c. ma zastosowanie do sytuacji, gdy określone przesunięcie majątkowe nastąpiło bez żadnej podstawy i przywrócenie zaburzonej w ten sposób równowagi majątkowej pomiędzy stronami nie może być dokonane na żadnej innej podstawie prawnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 lutego 2017 r., sygn. akt I ACa 639/16).
Podstawa prawna
Art. 405 ustawy z 23 kwietnia 1963 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).