Odrzucenie spadku w Polsce możliwe jest także podczas przebywania (zamieszkiwania) za granicą. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed konsulem.

Spadkobierca powołany do spadku ma 6 miesięcy na jego odrzucenie od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, wówczas jego udział przypadnie pozostałym spadkobiercom. Osoba, która odrzuciła spadek nie jest odpowiedzialna za ewentualne długi pozostawione przez spadkodawcę. Oświadczenie wywołuje skutek prawny dopiero z chwilą złożenia go w sądzie spadku w terminie, który zgodnie z art. 1015 Kodeksu Cywilnego wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule do spadku.

Art. 641. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia.

§ 2. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

§ 3. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

Konsul sporządza poświadczenie podpisu na sporządzonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku, w którym znajdą się Pana dane osobowe i adresowe oraz dane pozostałych spadkobierców (trzeba wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości – paszportem lub dowodem osobistym). Opłata konsularna za tę czynność pobierana jest zgodnie z tabelą opłat konsularnych.

Chcąc odrzucić spadek w imieniu małoletniego rodzic musi złożyć w sądzie rodzinnym wniosek o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. Sąd rozpatrując sprawę ocenia między innymi legalność czynności (odrzucenie spadku zwykle jest zgodne z obowiązującym prawem) i jej celowość, to znaczy czy na odrzuceniu spadku nie ucierpi majątek dziecka. Ważne jest zatem dostarczenie dowodów, że spadek jest bardzo zadłużony i dla dziecka nie będzie korzystne jego przyjęcie. Kiedy już sąd rodzinny udzieli takiej zgody, można bez problemu złożyć oświadczenie za małoletniego w trakcie trwania postępowania spadkowego, u notariusza lub przed konsulem.