Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi w podjętych uchwałach zaapelowali do wszystkich sędziów orzekających w nim oraz podległych sądach rejonowych o niekandydowanie do Krajowej Rady Sądownictwa w trybie przewidzianym nową ustawą, a także niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do KRS.

Jak poinformowało we wtorek PAP Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi, podczas poniedziałkowego zebrania sędziów podjęto cztery uchwały "w związku z aktualnymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz toczącą się publiczną dyskusją na temat sądownictwa".

W najważniejszym z przyjętych postulatów sędziowie łódzkiego SO zaapelowali do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi, jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości SO w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.

"Wyrażamy głębokie przekonanie, że Krajowa Rada Sądownictwa wybrana zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, nie będzie mogła realizować swoich konstytucyjnych zadań wynikających z art. 186 Konstytucji RP i nie będzie stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a przewidziane w ustawie rozwiązanie jest w sposób oczywisty niezgodne z art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP i doprowadza do nieuprawnionej ingerencji w zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej wynikającej z art. 10 i z art. 173 Konstytucji RP" – napisano w uzasadnieniu.

Uchwałę poparło 66 z 68 głosujących sędziów; dwóch wstrzymało się od głosu.

W kolejnym z przyjętych stanowisk wyrażono wsparcie dla sędziów sądów, w których doszło do "nieuzasadnionej wymiany prezesów w trakcie kadencji z osób kompetentnych, cieszących się zaufaniem środowiska, na osoby wybrane według niejasnych kryteriów przez Ministra Sprawiedliwości".

Łódzcy sędziowie zaprotestowali przeciwko "sprzecznemu z Konstytucją RP usuwaniu sędziów ze stanowisk poprzez przymusowe przenoszenie ich w stan spoczynku". Wyrazili również ubolewanie wobec powtarzanych od dwóch lat w mediach publicznych i przez przedstawicieli partii rządzącej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej - ich zdaniem - pomówień wobec wymiaru sprawiedliwości.

W tej uchwale, którą poprało 67 z 69 głosujących sędziów (dwóch wstrzymało się), zwrócili się też do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność "w trudnych czasach próby".

Nowelizacja o KRS opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Zgodnie z zapisami nowelizacja ustawy o KRS generalnie wejdzie w życie w środę. Według przepisu przejściowego, który już wszedł w życie, propozycje kandydatów na członków Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Polskim". Obwieszczenie ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.