UMOWA ZE SKLEPEM INTERNETOWYM - Regulamin stosowany przez firmę BIG-SPORT nie podaje klientom informacji o prawie do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. Jest to niezgodne z prawem, gdyż narusza prawa konsumentów.
Analiza regulaminu stosowanego przez firmę BIG-SPORT z siedzibą we Włoszczowie, która świadczy usługi sprzedaży towarów przez internet, wykazała, że zawiera on postanowienia naruszające prawa konsumentów. Postanowienia takie są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i nie powinny być stosowane.

Ważność oferty

Przykładem takiego postanowienia może być zapis III.8 regulaminu, zgodnie z którym sklep internetowy BIG-SPORT zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Zapis ten jest niezgodny z art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271). Przepis ten jednoznacznie stanowi, że przedsiębiorca powinien określić czas i warunki umowy, jakie są wiążące dla konsumenta. Nie może więc on np. przerywać sprzedaży w trakcie trwania oferty lub wydłużać okresu jej trwania, jeżeli byłoby to niekorzystne dla konsumenta.

Podwyższenie ceny

W okresie ważności oferty niedopuszczalne jest jednocześnie zmienianie najważniejszych składników umowy, w tym przede wszystkim ceny towaru. Konsument powinien mieć jednoznaczną informację o tym, jaką cenę za dany towar zapłaci. Brak poinformowania klienta o zmianie ceny produktu może być niezgodny z art. 3853 pkt 19 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym niedozwolone są postanowienia, które uprawniają przedsiębiorcę do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia. Niewątpliwie taką istotną cechą jest cena towaru i w związku z tym przedsiębiorca powinien informować konsumentów o jej zmianie.

Utrudnienia w reklamacji

Niedozwolone z prawami konsumentów jest także nieokreślenie w regulaminie sklepu internetowego sposobu składania reklamacji. Narusza to art. 9 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 11 ust. 2. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, który jednoznacznie nakłada na przedsiębiorcę obowiązek określania w regulaminie miejsca i sposobu składania reklamacji. Stanowi to także naruszenie art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który zobowiązuje przedsiębiorcę do określenia w regulaminie trybu postępowania reklamacyjnego. Brak takiego trybu w regulaminie jest więc niekorzystny dla konsumentów i narusza ich prawa. Konsumenci mogą mieć bowiem trudności ze złożeniem reklamacji, co będzie także naruszało art. 3853 pkt 2 kodeksu cywilnego, który zabrania stosowania zapisów wyłączających lub istotnie ograniczających odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Sprzeczny z kodeksem cywilnym oraz prawami konsumentów jest także brak podania przez przedsiębiorcę na witrynie sklepu internetowego informacji o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz terminie, w jakim może to uczynić. Narusza to przede wszystkim art. 7 w zw. z art. 10 i art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, który nakłada na przedsiębiorcę obowiązek podawania pełnej informacji na ten temat.Niepełna informacja

Niezgodnie z prawami konsumentów firma BIG-SPORT nie podaje także pełnych informacji na swój temat, co w przypadku sprzedaży przez internet jest szczególnie niebezpieczne. Coraz częściej w internecie pojawiają się bowiem oszuści i właśnie z tego względu konsument powinien mieć pełną informację o tym, z kim zawiera umowę. Na stronie sklepu internetowego BIG-SPORT brakuje przede wszystkim informacji o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numeru, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany. Narusza to art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Zgodnie z tym przepisem każdy przedsiębiorca ma obowiązek podania pełnej informacji konsumentowi o: swoim imieniu i nazwisku lub nazwie, adresie zamieszkania bądź siedziby oraz organie, który zarejestrował jego działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został on zarejestrowany. Brak takich informacji jest także sprzeczny z art. 5 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3 KROKI
Klient, który zakupił towar i otrzymał regulamin, po stwierdzeniu, że dokument ten zawiera niekorzystne dla niego klauzule, powinien:
1 Zwrócić się w trybie reklamacyjnym do przedsiębiorcy o usunięcie spornej klauzuli z regulaminu.
2 Zwrócić się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy wskazane przez niego zapisy w regulaminie nie stanowią klauzul niedozwolonych.
3 Gdy przedsiębiorca nie usunie klauzuli, wnieść pozew do sądu o ustalenie, że określone zapisy w umowie nie wiążą konsumenta, gdyż w rażący sposób naruszają jego interesy.
ANALIZA KROK PO KROKU
WĄTPLIWY ZAPIS UMOWY
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.
CO TO OZNACZA
Jeśli konsument zamówi dany produkt, to nie będzie mógł z niego zrezygnować, nawet jeśli przedsiębiorca dokona zmiany ważnych jego cech, w tym ceny. Przedsiębiorca nie ma jednocześnie obowiązku informowania konsumentów o dokonywaniu takich zmian.
CZY JEST ZGODNY Z PRAWEM
NIE
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący.
REKOMENDACJA DLA KLIENTA
Klient przed zakupieniem towaru powinien zwrócić się do przedsiębiorcy, aby zmienił niekorzystne dla niego zapisy w regulaminie.
REKOMENDACJA DLA FIRM
Przedsiębiorca powinien przeredagować przepisy sprzeczne z prawami klientów lub dla nich niekorzystne.
OPINIE
ZYGMUNT RAJCHEMBA
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, delegatura we Wrocławiu
Obowiązkiem przedsiębiorcy, który zawiera umowy sprzedaży z konsumentami za pośrednictwem internetu, jest przestrzeganie stosownych przepisów szczegółowo określających obowiązki sprzedawcy prowadzącego tego typu działalność. Przede wszystkim są to przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określone w tych przepisach wymagania dotyczą w szczególności obowiązku podania pełnych informacji na temat przedmiotu sprzedaży, ceny wraz z kosztami przesyłki, sposobu realizacji transakcji oraz praw konsumenta przewidzianych w przepisach ustawowych, zarówno w zakresie realizacji reklamacji, jak i prawa odstąpienia od umowy. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek udostępnienia swoich pełnych danych, co oznacza nie tylko podanie nazwy i adresu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, ale także numeru ewidencyjnego ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr.
ALEKSANDRA WĘDRYCHOWSKA-KARPIŃSKA
radca prawny w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Zawierając umowę na odległość, przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta między innymi o prawie do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od wydania towaru albo od zawarcia umowy. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie w regulaminie, że konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy po usunięciu oryginalnego opakowania. Jest to dopuszczalne wyłącznie w przypadku świadczeń dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych. Umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Umowa powinna określać miejsce i sposób składania reklamacji, niepowodujące nadmiernych trudności lub kosztów po stronie konsumenta.
ikona lupy />
Zygmunt Rajchemba, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, delegatura we Wrocławiu / DGP