Analiza regulaminu stosowanego przez firmę BIG-SPORT z siedzibą we Włoszczowie, która świadczy usługi sprzedaży towarów przez internet, wykazała, że zawiera on postanowienia naruszające prawa konsumentów. Postanowienia takie są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i nie powinny być stosowane.

Ważność oferty

Przykładem takiego postanowienia może być zapis III.8 regulaminu, zgodnie z którym sklep internetowy BIG-SPORT zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Zapis ten jest niezgodny z art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271). Przepis ten jednoznacznie stanowi, że przedsiębiorca powinien określić czas i warunki umowy, jakie są wiążące dla konsumenta. Nie może więc on np. przerywać sprzedaży w trakcie trwania oferty lub wydłużać okresu jej trwania, jeżeli byłoby to niekorzystne dla konsumenta.

Podwyższenie ceny

W okresie ważności oferty niedopuszczalne jest jednocześnie zmienianie najważniejszych składników umowy, w tym przede wszystkim ceny towaru. Konsument powinien mieć jednoznaczną informację o tym, jaką cenę za dany towar zapłaci. Brak poinformowania klienta o zmianie ceny produktu może być niezgodny z art. 3853 pkt 19 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym niedozwolone są postanowienia, które uprawniają przedsiębiorcę do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia. Niewątpliwie taką istotną cechą jest cena towaru i w związku z tym przedsiębiorca powinien informować konsumentów o jej zmianie.

Utrudnienia w reklamacji

Niedozwolone z prawami konsumentów jest także nieokreślenie w regulaminie sklepu internetowego sposobu składania reklamacji. Narusza to art. 9 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 11 ust. 2. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, który jednoznacznie nakłada na przedsiębiorcę obowiązek określania w regulaminie miejsca i sposobu składania reklamacji. Stanowi to także naruszenie art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który zobowiązuje przedsiębiorcę do określenia w regulaminie trybu postępowania reklamacyjnego. Brak takiego trybu w regulaminie jest więc niekorzystny dla konsumentów i narusza ich prawa. Konsumenci mogą mieć bowiem trudności ze złożeniem reklamacji, co będzie także naruszało art. 3853 pkt 2 kodeksu cywilnego, który zabrania stosowania zapisów wyłączających lub istotnie ograniczających odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Sprzeczny z kodeksem cywilnym oraz prawami konsumentów jest także brak podania przez przedsiębiorcę na witrynie sklepu internetowego informacji o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz terminie, w jakim może to uczynić. Narusza to przede wszystkim art. 7 w zw. z art. 10 i art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, który nakłada na przedsiębiorcę obowiązek podawania pełnej informacji na ten temat.