W czwartek w Monitorze Polskim zamieszczono obwieszczenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

To wypełnienie zapisu uchwalonej w grudniu ub.r. nowelizacji ustawy o KRS, która we wtorek została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowela przewiduje wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Zgodnie z nowelizacją, marszałek Sejmu - nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów obwieszcza w "Monitorze Polskim" o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady.

Zgłaszać kandydata do KRS mogą: grupa 25 sędziów albo grupa co najmniej dwóch tys. obywateli. Kandydaci wskazywani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Zgodnie z nowelizacją kandydata na członka Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 30 dni od dnia opublikowania obwieszczenia. Marszałek Sejmu zgłoszenia kandydatów niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości. Następnie marszałek Sejmu zwraca się do klubów poselskich o wskazanie spośród zgłoszonych osób, w terminie siedmiu dni, kandydatów na członków Rady.

Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Właściwa komisja sejmowa wybierając spośród osób wskazanych przez kluby ustalać ma listę piętnastu kandydatów na członków Rady, przy czym na liście tej uwzględnia się co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski.

Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Zgodnie z nowelizacją mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia jej wejścia w życie".

Stowarzyszenia sędziowskie apelują

Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce we wspólnym liście piszą: "Stowarzyszenia sędziowskie, przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wzywają sędziów Rzeczypospolitej do powstrzymywania się od kandydowania do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa i nie legitymizowania przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy".
Ich zdaniem przyjęte rozwiązania są w znacznej mierze powtórzeniem nowelizacji ustawy o KRS zawetowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w lipcu 2017 r. - Podobnie jak wcześniejsza, obecna nowelizacja zawiera rozwiązania powszechnie oceniane jako niezgodne z normami Konstytucji - czytamy w oświadczeniu.