Zameldowanie bez wizyty w urzędzie? Będzie to możliwe już za kilka dni. Wszystkie formalności da się załatwić przez internet.
Obowiązek meldunkowy nie zniknie wprawdzie od 1 stycznia 2018 r., jak przewidywały to dotychczasowe przepisy, ale wchodząca w życie z początkiem 2018 r. nowelizacja ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2286) przewiduje ułatwienia zarówno dla obywateli, jak i dla administracji samorządowej i rządowej. W jednym wspólnym rejestrze PESEL będą gromadzone dane o miejscu zamieszkania wszystkich obywateli Polski i cudzoziemców. Dane trafią także do rejestrów mieszkańców prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Zdaniem rządu powinno się to przyczynić do usprawnienia działań administracji rządowej i samorządowej choćby w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo publiczne, zabezpieczenie społeczne czy statystyka. Ułatwi to też zapewne określenie właściwości miejscowej organów publicznych i sądowych w toczących się sprawach.
Ale elektroniczne rejestry oznaczają przede wszystkim ułatwienie dla mieszkańców. Polscy obywatele dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy nie będą musieli tego robić wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkują. Nowelizacja umożliwi im dokonywanie wszystkich czynności w formie elektronicznej. Osoba, która zdecyduje się na ten nowy sposób zameldowania, dołączy do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jej tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe (skan) tego dokumentu. Natomiast obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołączy do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Nowelizacja podaje też, o jakie dokumenty potwierdzające tytuł prawny chodzi, choć nie podaje ich katalogu zamkniętego. Mogą to być umowy cywilnoprawne, odpisy z księgi wieczystej albo wyciągi z działów I i II księgi, decyzje administracyjna lub orzeczenia sądów. Dopuszczenie możliwości dołączenia skanu ma być pomocne szczególnie w przypadkach gdy wnioskujący o zameldowanie nie może uzyskać niezbędnych dokumentów, np. tytułu prawnego do lokalu w postaci dokumentu elektronicznego.
Nowe przepisy przewidują, że organ gminy będzie przechowywał dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo skan takiego dokumentu do czasu zakończenia czynności meldunkowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do skanów, urząd będzie mógł zażądać okazania oryginałów dokumentów.