Polak mieszkający za granicą może uregulować swoje sprawy rodzinne bez potrzeby powrotu do kraju. Rozwodu udzieli mu nawet zagraniczny sąd.
Zdarza się, że po dłuższym czasie przebywania za granicą jednego z małżonków małżeństwo się rozpada. Rozwodu może się wówczas domagać każdy z nich. Żona albo mąż, który pozostał w kraju, wnosi wtedy pozew do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania obojga, pod warunkiem że przynajmniej jedno z nich nadal w tym okręgu przebywa. W innych przypadkach właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy takiej podstawy nie ma, sąd miejsca zamieszkania powoda.

Ważne powiadomienie