W liście przekazanym w środę PAP, RPO napisał, iż odmienne uregulowanie kwestii jawności postępowań dyscyplinarnych w stosunku do przedstawicieli różnych zawodów prawniczych "nie znajduje uzasadnienia".

Jak zwrócił uwagę Kochanowski, obecnie jawne są postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, sędziów Sądu Najwyższego, adwokatów i radców prawnych. Natomiast w przypadku postępowań w stosunku do prokuratorów i notariuszy, jak pisze RPO, obowiązuje "ograniczona jawność zewnętrzna", czyli na rozprawie dyscyplinarnej mogą być obecni jedynie członkowie korporacji.

"Z tego punktu widzenia utrzymywanie w przepisach dotyczących prokuratorów zasady niejawności postępowania dyscyplinarnego należy oceniać obecnie jako anachroniczne i sprzeczne z obowiązującą w demokratycznym państwie prawa zasadą jawności życia publicznego" - napisano w liście.

Kochanowski zastrzegł, że zarówno z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że "postępowania dyscyplinarne, pomimo ich represyjnego charakteru, nie muszą spełniać wszystkich norm gwarancyjnych charakteryzujących postępowanie karne".

Jednocześnie jednak RPO zaznaczył, że w przypadku większości korporacji nastąpiły już zmiany, których efektem było zniesienie niejawności postępowań dyscyplinarnych dla osób spoza korporacji.

Na przykład odnośnie sędziów, jak zwraca uwagę RPO, postępowanie dyscyplinarne jest jawne. Sąd dyscyplinarny ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny lub interes stron może wprawdzie wyłączyć jawność, ale nawet w takim przypadku orzeczenie sądu jest ogłaszane publicznie.