Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia określającego wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia. I tak, koszty na etapie postępowania wyjaśniającego mają wynosić 20 zł od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego.
Wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia przed sądem pierwszej instancji będzie wynosić: 50 zł w postępowaniu nakazowym oraz 100 zł w postępowaniach zwyczajnych lub przyspieszonym. Chyba że postępowanie zostanie zakończone skazaniem bez przeprowadzenia rozprawy, wówczas koszt także wyniesie 50 zł.
Jeśli chodzi o wysokość kosztów w sprawach o wykroczenia za postępowanie przed sądem drugiej instancji, to MS ustalił je na poziomie 50 zł od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego, natomiast opłata sądowa od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia ma wynieść 100 zł.
Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.