FINANSE
W 2018 r. powiaty otrzymają środki z Funduszu Pracy (FP) na wynagrodzenia dla zatrudnionych w pośredniakach. Dla osiągających najlepsze efekty aktywizacji trafią dodatkowe pieniądze na nagrody.
Takie regulacje przewiduje nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), która jest elementem przyjętego przez rząd projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na 2018 r. Co do zasady zakłada ona przedłużenie dotychczasowego mechanizmu dofinansowywania pensji pracowników powiatowych urzędów pracy (PUP), tyle że w zmodyfikowanej formule. Powiaty otrzymają 6 proc. kwoty ustalonej w przyszłorocznym budżecie FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Pieniądze te pokryją koszty pensji pracowników, w szczególności tych pełniących funkcję doradców klienta.
Środki będą przeznaczone dla wszystkich powiatów. Natomiast dodatkowa pula stanowiąca 2 proc. wspomnianej kwoty z planu FP przeznaczona na nagrody oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne dla zatrudnionych – zwłaszcza dla doradców klienta i osób zajmujących stanowiska kierownicze – trafi tylko do tych PUP, które spełnią dwa kryteria.
Pierwszym z nich będzie osiągnięcie za 2017 r. wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji, m.in. staży, szkoleń i dotacji na założenie działalności gospodarczej, na poziomie wyższym niż ogólnopolska średnia.
Drugim warunkiem uzyskania tych środków będzie osiągnięcie w br. wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych instrumentów aktywizacji na poziomie niższym od osiągniętego we wszystkich pośredniakach.
Nowelizacja ustawy wprowadza też regulacje związane z środkami przeznaczonymi na refundację kosztów zatrudnienia bezrobotnych poniżej 30. roku życia. Niewykorzystane w przyszłym roku przez PUP pieniądze z tej puli zasilą rezerwę FP, z której finansowane są instrumenty aktywizacji realizowane w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia.
Ponadto podobnie jak w poprzednich latach, FP będzie w 2018 r. finansował staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd