Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wskazał, że orzekanie tzw. sędziów „dublerów” w Trybunale Konstytucyjnym nie narusza prawa obywateli do rzetelnego procesu.

Jak wyjaśniono, tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych wolności, na podstawie której orzeka ETPC, odnosi się jedynie do sądów powszechnych. W doktrynie przyjmuje się bowiem, że Konwencja gwarantuje prawo do sądu w sprawach o charakterze cywilnym i karnym. ETPC nie może więc oceniać legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w kontekście art. 6 Konwencji, gwarantującego obywatelom prawa do rzetelnego procesu.

Sprawa trafiła przed ETPC, ponieważ spółka MKS SP. z o.o domagała się stwierdzenia naruszenia przez Polskę prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do złożenia i rozpoznania środka odwoławczego. Jak stwierdzono w uzasadnieniu, odrzucenie przyjęcia skargi konstytucyjnej złożonej przez spółkę zostało wydane z naruszeniem prawa, gdyż w składzie TK zasiadali wadliwie wybrani przez Sejm sędziowie (tzw. dublerzy).

Ostatecznie skarga została uznana za niedopuszczalną. Postanowienie wydane zostało wydane składzie jednoosobowym. Jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu do Komitetu, Izby lub Wielkiej Izby Trybunału.

Podstawa prawna

Skarga nr. 56673/17