Setki aktów prawnych i innych oficjalnych dokumentów wydanych w latach 1939–1990 przez polski rząd na uchodźstwie zostały wczoraj oficjalnie upublicznione przez premier Beatę Szydło.
Nieudostępniane do tej pory dzienniki urzędowe będzie można przeglądać w systemach informatycznych prowadzonych przez Kancelarię Sejmu oraz Rządowe Centrum Legislacji.
Wśród zdigitalizowanych dokumentów są m.in. dekrety, zarządzenia, projekty budżetów, akty mianowania i odwoływania ze stanowisk państwowych, wykazy odznaczeń, a także ważniejsze przemówienia wygłaszane z okazji świąt i rocznic narodowych czy w momentach kryzysowych dla Polski.
Jak podkreśliła w czasie uroczystości premier Szydło, pokazują one, że w czasie wojny, okupacji, a następnie PRL-u w sposób nieprzerwany ogłaszano akty normatywne, co stanowi dowód na trwanie polskiego rządu. – Przywracamy dorobek prawny naszego państwa, władz działających podczas II wojny światowej na emigracji. Zachowujemy w ten sposób ciągłość ustrojową państwowości polskiej – dodał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Dekrety, zarządzenia i oficjalne dokumenty przygotowywane przez polskie władze na uchodźstwie były pierwotnie publikowane w wydawanych na emigracji we Francji i Londynie gazetach urzędowych – Dzienniku Ustaw RP oraz Monitorze Polskim. W okresie PRL uznawano je za nieistniejące. W udostępnionych na stronach Sejmu i RCL zbiorze nie ma jednak – wbrew nazewnictwu – żadnych ustaw, gdyż Sejm i Senat zostały rozwiązane na mocy zarządzenia prezydenta RP z 30 listopada 1939 r.
Od momentu przerwania funkcjonowania ciała ustawodawczego stanowienie prawa znalazło się wyłącznie w gestii prezydenta (miał kompetencję wydawania dekretów i zarządzeń) oraz rządu (rozporządzenia i zarządzenia).
Doktor hab. Jan Majchrowski, główny pomysłodawca inicjatywy, podkreśla, że udostępnienie dokumentów rządu emigracyjnego na stronie Sejmu i RCL w żadnym razie nie jest równoznaczne z ich ogłoszeniem. – Ich upublicznienie nie wpływa na status obowiązujących aktów prawnych, a zatem nie ma mowy o wprowadzeniu chaosu prawnego – zaznacza.