Szef resortu kultury będzie mógł łatwiej rozporządzać dotacjami zagranicznymi na przedsięwzięcia kulturalne. Umożliwi to ustawa, której projekt resort właśnie przedstawił.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielanie pomocy publicznej na kulturę i ochronę jej dziedzictwa bez dodatkowych procedur (zwłaszcza obowiązku każdorazowej notyfikacji Komisji Europejskiej) jest dopuszczalne w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020”, czyli polityki spójności. Zasady i tryb finansowania są określone w rozporządzeniu ministra wydanym na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948). Rzecz w tym, że projekty kulturalne są dotowane nie tylko ze środków unijnych, lecz także innych źródeł zagranicznych, np. z funduszy norweskich oraz dotacji z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (minister kultury jest ich operatorem). Do tej pory brak było jednak regulacji ustawowej, która upoważniałaby szefa resortu do wydawania w tej sprawie rozporządzeń precyzujących zasady udzielania wsparcia beneficjentom w ramach programów pomocowych, jak w przypadku polityki spójności. To zaś wiązało się z koniecznością dopełnienia dodatkowych procedur.
Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ma naprawić tę lukę. Zgodnie z projektowanym art. 5a minister uzyska uprawnienie do ustanawiania w rozporządzeniach programów pomocowych. Nie będzie to obowiązkowe, lecz uzależnione od dostępności funduszy zagranicznych.
Mechanizmy finansowe: norweski i EOG to forma bezzwrotnego wsparcia przyznawanego przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein „nowym” członkom UE. Umożliwiają one wspieranie nie tylko projektów kulturalnych, ale też programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Kilka miesięcy temu minister kultury Piotr Gliński oświadczył, że fundusze norweskie dla organizacji pozarządowych są „środkami publicznymi w dyspozycji polskiego rządu”. Zasugerował, że ich rozdysponowaniem powinno zająć się rządowe Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji