Sejmowa komisja rozpoczęła w środę prace nad projektem zmian w ustawie o statusie sędziów TK. Dotyczy on doprecyzowania kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sędziego TK oraz kwestii zabezpieczenia społecznego rodzin zmarłych sędziów Trybunału.

Projekt nowelizujący ustawę o statusie sędziów TK posłowie PiS złożyli w Sejmie 14 lipca. W środę proponowane zmiany, wraz z kilkoma technicznymi poprawkami, poparła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

"O niekonsekwencji ustawodawcy w obowiązujących rozwiązaniach prawnych w tym zakresie poinformowała w piśmie do marszałka Sejmu prezes TK. Uwagi dotyczyły brzmienia niektórych przepisów ustawy o statusie sędziów Trybunału, zwłaszcza w związku z niespójnością regulacji odnoszących się do kwestii socjalnych sędziów i ich rodzin" - powiedział szef sejmowej komisji Stanisław Piotrowicz (PiS).

W uzasadnieniu wskazano, że konsekwencją zaproponowanych zmian "będzie większa przejrzystość regulacji dotyczącej statusu sędziów TK - zarówno, jeśli chodzi o wymogi stawiane kandydatom na stanowisko sędziego, jak i o prawa i obowiązki, które przysługują sędziom TK w związku ze stosunkiem służbowym". "Nade wszystko zostanie wyraźnie zapewnione określone zabezpieczenie społeczne członkom rodzin sędziów TK, co stanowi realizację zasad konstytucyjnych" - podkreślono.

Zgodnie z projektem, sędzią Trybunału mogłaby zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"W dotychczasowym przepisie jest stwierdzenie, że sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN. Dodano +lub sędziego NSA+ choćby z tego względu, że to są można powiedzieć dwa równoważne sądy i źle byłoby gdyby umniejszano rangę NSA" - mówił PAP Piotrowicz.

Druga proponowana zmiana dotyczy świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego dla rodzin zmarłych sędziów TK, w tym rodzin sędziów TK w stanie spoczynku.

Piotrowicz wskazał, że chodzi m.in. o bardziej precyzyjne odesłanie do rozwiązań w ustawie o SN. "Przepisy te dotyczą kwestii socjalnych. Gdy przyjmowano ustawę o statusie sędziów TK uczyniono odesłania do ustawy o SN, ale jak widać w niewystarczającym zakresie i teraz potrzebne jest doprecyzowanie" - powiedział.

"Skoro obecnie trudności przynosi właściwe podanie podstaw świadczeń z zabezpieczenia społecznego dla rodzin sędziów TK, w tym rodzin sędziów TK w stanie spoczynku, grupa posłów uznała za zasadne, by powrócić do dotychczasowej praktyki, że ogólnie w kwestiach nieuregulowanych w sprawie statusu sędziów TK stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o SN" - głosi uzasadnienie projektu.

Jak ponadto uzasadnili autorzy projektu, aby "zapewnić spójność i ciągłość regulacji dotyczącej statusu rodzin zmarłego sędziego TK, albo sędziego Trybunału w stanie spoczynku", projektodawca wprowadza także przepisy, które "mają obowiązywać z mocą od dnia wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK".

"Treść tych przepisów, wzorowana na Prawie o ustroju sądów powszechnych ma być gwarancją, że rodzina zmarłego sędziego Trybunału nie pozostanie bez zabezpieczenia społecznego, które przysługuje innym podmiotom" - wskazano.

Ustawa o statusie sędziów TK z listopada 2016 roku określa sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK, prawa i obowiązki sędziego Trybunału, sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego TK oraz prawa i obowiązki sędziego Trybunału w stanie spoczynku.