Postępowanie w sprawie orzeczenia rozwodu, zgodnie z angielskim prawem, może wszcząć każdy z małżonków. Wniosek należy skierować do sądu okręgowego. Strona powodowa musi udowodnić, że małżeństwo uległo trwałemu rozkładowi.

Wniosek o rozwód

Wnioski rozwodowe rozpatruje sąd okręgowy. Małżonkowie mogą domagać się orzeczenia rozwodu, jeżeli upłynął przynajmniej rok od daty zawarcia małżeństwa. Strona składająca wniosek musi wykazać, że nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo angielskie wymienia pięć przesłanek, które mogą świadczyć o tym fakcie. Pierwszą z nich jest dopuszczenie się zdrady przez jednego z małżonków. Prawo pozwala na rozwiązanie małżeństwa także z powodu niedorzecznego zachowania drugiej strony, które wyklucza dalsze zamieszkiwanie z nim. Kolejna przesłanka to porzucenie, które musi trwać przez okres co najmniej dwóch lat przed wniesieniem pozwu o rozwód. Ponadto sąd uzna powództwo za uzasadnione, jeżeli małżonkowie pozostawali w separacji przez okres dwóch lat (wówczas na rozwód musi wyrazić zgodę druga strona) lub pięciu lat (wtedy nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka). Konieczne jest przedstawienie dowodów na istnienie którejś z powyższych przesłanek orzeczenia rozwodu.

Powód musi także dowieść, że nie może dłużej mieszkać ze swoim małżonkiem. Sąd zbada w możliwym zakresie argumenty przedstawione przez wnioskodawcę oraz drugiego małżonka. Jeśli sąd jest przekonany o trwałym rozkładzie pożycia, najpierw wyda tymczasowe orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Po upływie sześciu tygodni strony mogą wnieść o wydanie prawomocnego orzeczenia rozwodowego.

Jaki dzieli się majątek

Podział majątku w przypadku rozwodu reguluje ustawa o postępowaniu sądowym w sprawach małżeńskich. Zgodnie z nią sąd, wydając orzeczenie o rozwodzie, może nakazać przeniesienie majątku z jednego małżonka na drugiego, na dziecko obojga małżonków lub na inną osobę dla dobra ich wspólnego dziecka. Ponadto sąd może wydać nakaz dokonywania przez jednego z małżonków okresowych płatności, nakazać sprzedaż wspólnego majątku i ustanowić obowiązek wypłaty określonej kwoty dla jednego z małżonków. Wydając orzeczenie w sprawie podziału majątku, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro wspólnych małoletnich dzieci.

PRZESŁANKI ORZECZENIA ROZWODU:

• dopuszczenie się zdrady,

• niedorzeczne zachowanie,

• porzucenie przez okres co najmniej dwóch lat przed wniesieniem pozwu o rozwód,

• separacja stron przez okres dwóch lub pięciu lat przed wniesieniem pozwu o rozwód.