Akt notarialny, zawierający zobowiązanie do poddania się egzekucji, musi zawierać dokładne dane personalne wierzyciela – uznał Sąd Najwyższy.
Spółka M. wyemitowała serię obligacji. W akcie notarialnym zobowiązała się do poddania egzekucji na rzecz każdego z wierzycieli do kwoty nieprzekraczającej 56 mln zł. Przez wierzyciela określono w akcie każdorazowego posiadacza obligacji wypuszczonych przez M.
Problem polegał na tym, że papiery wartościowe były na okaziciela. Jeden z ich posiadaczy zdecydował się na ich zrealizowanie. W tym celu wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, będącemu podstawą do egzekucji kwot wynikających z obligacji. Jednak z aktu nie wynikało, kto właściwie ma być wierzycielem, gdyż jego dane nie były wskazane w dokumencie. W tej sytuacji referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w P. odmówił nadania klauzuli wykonalności.
Obligatariusz (czyli uprawniony posiadacz obligacji) zaskarżył to postanowienie. Rozpatrujący skargę Sąd Rejonowy w P. powziął jednak wątpliwość, czy stanowiący tytuł egzekucyjny akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.), może nie zawierać imiennego oznaczenia wierzyciela? Pytanie prawne o tej treści przekazano do Sądu Najwyższego.
SN w odpowiedzi wydał uchwałę. Zgodnie z nią tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji we wskazanym wyżej trybie, musi zawierać oznaczenie wierzyciela w sposób określony w art. 92 par. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U. z 1991 r. nr 22, poz. 91 ze zm.). Z kolei przepis prawa o notariacie przewiduje, że akt notarialny powinien zawierać imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu. W praktyce oznacza to, że akt notarialny, przewidujący egzekucję z papierów wartościowych na okaziciela – także obligacji – musi wymieniać posiadaczy tych papierów z imienia i nazwiska lub nazwy. To wyklucza tworzenie tytułów egzekucyjnych na okaziciela i na pewno nie ułatwi dochodzenia swoich należności przez wierzycieli.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 10/17.