W czerwcu br. samorządowa jednostka budżetowa wypłaciła pracownikowi odprawę emerytalną w związku z jego przejściem na emeryturę. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa wypłaconej odprawy emerytalnej? Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć wydatek poniesiony z tego tytułu?
Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
a) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy,
b) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy,
c) sześciomiesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy,
obliczona według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Naliczenie odprawy emerytalnej powinno nastąpić w liście płac. Naliczenie oraz wypłata odprawy podlega ujęciu w księgach rachunkowych jednostki w poniższy sposób:
1. PK – lista wypłaty odprawy emerytalnej – kwota brutto: Wn konto 404 „Wynagrodzenia” (analityka: par. 401 – odprawy emerytalne), Ma konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (analityka: pracownik);
2. PK – przeksięgowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonej w liście wypłat odprawy emerytalnej: Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (analityka: pracownik), Ma konto 225 „Rozrachunki z budżetami” (analityka: podatek dochodowy od osób fizycznych);
3. WB – zapłata na rachunek bankowy pracownika odprawy emerytalnej po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych: Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (analityka: pracownik), Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” (analityka: par. 401);
4. WB – przekazanie na rachunek bankowy urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy naliczony od odprawy emerytalnej: Wn konto 225 „Rozrachunki z budżetami” (analityka: podatek dochodowy od osób fizycznych), Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” (analityka: par. 401).
Wydatki z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej podlegają zaklasyfikowaniu do par. 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z zm.).