Rewolucja w k.p.a.: Od czerwca nowa definicja kary pieniężnej

autor: Andrzej Balicki, Jolanta Dabrowicz15.06.2017, 12:00
podatki dokumenty urzędnik

Czy niewielka waga naruszenia zmniejszy karę?źródło: ShutterStock

PROBLEM: Kary pieniężne są obecnie jedną z najczęściej stosowanych sankcji administracyjnych. Mimo powszechnego ich występowania, dotychczas brakowało ogólnych reguł procesowych i materialnych dotyczących nakładania oraz wymierzania kar, co powodowało istotne wątpliwości praktyczne. W konsekwencji dochodziło do nieuzasadnionego zróżnicowania kar nakładanych na podmioty znajdujące się w takiej samej sytuacji.

Kary administracyjne mogły okazać się przy tym bardziej dotkliwe niż sankcje karne czy karnoskarbowe. Nowelizacja k.p.a., która weszła w życie 1 czerwca br., zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie zasad ogólnych dotyczących pieniężnych kar administracyjnych. Do ustawy dodano nowy dział IVa „Administracyjne kary pieniężne” (art. 189a–189k), w którym uregulowano ogólne dyrektywy wymiaru kar, przesłanki odstąpienia od nich, terminy przedawnienia nałożenia i egzekucji kary oraz warunki udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych.

Przepisy k.p.a. dotyczące kar znajdą zastosowanie do tych sytuacji, w których brak jest przepisów odrębnych. Mają więc charakter uzupełniający w stosunku do ustaw szczególnych w zakresie, w jakim nie zostały w nich uregulowane poszczególne problemy (np. przedawnienia kary).

Co jest karą o charakterze pieniężnym

Przepisy poszczególnych aktów prawnych posługują się różnorodną terminologią na określenie kary o charakterze pieniężnym, którą mogą nakładać organy administracji (np. art. 42 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach używa pojęcia „dodatkowej opłaty produktowej”). Do których z tych pojęć stosuje się więc przepisy k.p.a. dotyczące administracyjnych kar pieniężnych? Czy pojawiające się w niektórych przepisach pojęcia, takie jak „dodatkowa opłata produktowa”, „kwota dodatkowa” czy po prostu „kara”, wchodzą w zakres definicji administracyjnej kary pieniężnej i w konsekwencji stosuje się do takich opłat przepisy nowego działu IVa k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Od 1 czerwca br. obowiązuje definicja administracyjnej kary pieniężnej, która swoim zakresem obejmuje określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym, nakładane przez organy administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu. Może chodzić o obowiązki lub zakazy ciążące na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Przepisy działu IVa k.p.a. stosuje się więc do sankcji rodzajowo odpowiadających administracyjnej karze pieniężnej, tj. spełniających ww. przesłanki wskazane w art. 189b k.p.a. Nie jest natomiast konieczne, by przepis umożliwiający nałożenie sankcji posługiwał się pojęciem administracyjnej kary pieniężnej.

Warto zauważyć, że w uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, iż pojęcie administracyjnej kary pieniężnej ma obejmować sankcje, które bywają nazywane różnorodnie w innych aktach prawnych – jako przykłady wskazano m.in. karę, opłatę dodatkową, karę pieniężną, opłatę podwyższoną czy kwotę dodatkową. Nie należy jednak kierować się samą nazwą sankcji przy badaniu jej charakteru, ponieważ może się okazać, że któreś z wymienionych pojęć jest używane na gruncie danego aktu prawnego do określenia instytucji niespełniających przesłanek administracyjnej kary pieniężnej.

Przywołany art. 42 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach, w którym za niedopełnienie obowiązku wpłaty przewidziano, nakładaną w drodze decyzji administracyjnej na wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory, „dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 proc. kwoty niewpłaconej opłaty produktowej” należy w świetle wyżej opisanej definicji uznać za administracyjną karę pieniężną. Tym samym w zakresie nieuregulowanym w ustawie o bateriach i akumulatorach znajdzie do niej zastosowanie dział IVa k.p.a.


Pozostało 66% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

  • Zgłoszenie przestępstw zbrodniczych.(2017-06-16 12:32) Zgłoś naruszenie 01

    Ogromna kradzież powielanych dochodów przewyższająca kilkukrotnie wartość rzeczywistą majątku firm i przedsiębiorstw została i jest powielona przestępczo ponad wartość tradycyjnie pojedynczą w rzeczywistości z przypisanym stu procentowym akcjonariatem własności aż czterokrotnie. Rzeczywiście został on w ten sposób z całą pewnością przestępczo pomnożony kilkukrotnie od pojedynczej wartości majątku i mienia firm i przedsiębiorstw, jak i spółek od których były i są już wypłacane tradycyjne firmowe i bankowe wypłaty dochodów także stuprocentowym ich udziałowcom, a które wraz z notowaniami, wycenami i dochodami zostały dodatkowo powielone przez nielegalnie dochodowe obligacje skarbu państwa od ich wartości i dochodu znów w stu procentach, a dodatkowo jeszcze przestępczo przez wyceny banków na giełdzie wraz ze zdeponowanymi w nich dodatkowymi przestępczymi w taki sposób dochodowymi dubletami wartości pojedynczych, jak i znów całościowo w stu procentach kolejnych przestępczych udziałów stuprocentowych własności domnożonych w notowaniach wycen i kolejnych wypłatach giełdowych od tych samych firm i przedsiębiorstw, dla ich kolejnych akcjonariatów co jest zupełnie przestępczą praktyką i kradzieżą ze skutkami ściśle związanymi i najgorszymi z możliwych włącznie z niewolniczym wyzyskiem i zbrodnią masową. Domnożono zupełnie przestępczo ponad trzykrotnie do wartości podstawowej całości majątku i mienia kilkukrotne całkowite notowania i wyceny, jak i kolejne akcjonariaty zupełnie przestępczo i od wszystkich domnożonych notowanych wycen wypłacane są co najmniej czterem akcjonariatom zupełnie przestępczo poczwórnie dochody od pojedynczych wartości zupełnie przestępczo i to kilkukrotnie zupełnie. To ogromna kradzież powielanych dochodów i dywidend przewyższająca rokrocznie kilkukrotnie wartość rzeczywistą majątku firm i przedsiębiorstw, która została i jest zapisana w dokumentacji podstawowej firm i przedsiębiorstw, jako ich majątki i kapitały, jak i dochody, więc wskutek takich kradzieży akcjonariaty własności same/i okradły/li przestępczo także i siebie, jak i przypisane przestępczo majątki wielokrotnie i oprócz odpowiedzialności karnej nie przysługuje im już nic, żaden udział i wartość, także dochodzony/a po latach na podstawie oryginalnych dokumentów własności, także z takich samych powodów- współpracy przestępczej finansowej ze skutkami zbrodniczymi i kradzieży z wyzyskiem ze szczególnym okrucieństwem, dla wielu ludzi pracujących za bójczych. Wszystkie te osoby spółpracowali/ły, jak i aktualnie jeszcze przestępczo w okradaniu dorobku społeczności pracującej, już od początkowego określenia wartości firm i przedsiębiorstw, jak i spółek akcyjnie i ich wykupu za pieniądze z dodruku i kolejne.A rzeczywiście został on przestępczo z całą pewnością pomnożony kilkukrotnie od pojedynczej wartości majątku i mienia firm i przedsiębiorstw, jak i spółek i skutkuje to gigantyczną kradzieżą bieżącą i zbrodnią masową dla ukrycia praktyk i zwiększonym wykorzystaniem ludzi w szarej strefie, przestępcy dopłacają do zwiększanego obciążenia kredytowego budżetu dla ukrycia faktu okradania go i majątku, jak i pracy obywateli kilkukrotnie. Konieczne jest przejęcie okradzionego majątku firm, przedsiębiorstw i spółek przez organy państwa na wyłączność od przestępców i osób współpracujących w tak przestępczych i zbrodniczych w skutkach praktykach i to natychmiastowo, przecież corocznie okradany jest ponad czterokrotnie majątek firm , przedsiębiorstw i spółek przewyższający kapitał i majątek firmowy kilkukrotnie, na podstawie przestępczej działalności na szkodę ich majątku i mienia, jak i Państwa i Obywateli, konieczne przejęcie na wyłączność przez Skarb Państwa i jako że skutki ściśle powiązane są ze zbrodnią masową, ludobójstwem i wykorzystaniem niewolniczym i przestępczym obywateli w tzw. szarej strefie i są to ogromne przestępstwa, wraz ze skutkami najgorsze z możliwych więc po przejęciu na własność Państwa majątek i mienie państwowe i społeczne nigdy więcej winien nie być wyprzedawany, także z powodów ściśle związanych ze skutkami zbrodniczymi i masowymi. Udziały własności, notowania i wyceny, jak i wypłaty nie mogą być powielane zgodnie z prawem nie tylko czterokrotnie, ale co oczywiste także ponad wartość jednej całości stuprocentowej, czyli jest to w zupełności nielegalne i przestępcze z całą pewnością i to kilkukrotnie. To bardzo groźne przestępstwa i ogromna kradzież rokrocznie przecież przekraczająca kilkukrotnie wartość pojedynczych majątków i ich dochodów, firm, przedsiębiorstw i spółek, to ogromne gigantycznie przestępstwo skutkuje zbrodnią masową pracujących w pracach nierejestrowanych, jak i coraz liczniej też rejestrowanych dla ukrycia praktyk i skutków ściśle przestępczych i zbrodniczych w skutkach praktykach, konieczna jest natychmiastowa interwencja, przejęcie majątku na wyłączną własność skarbu państwa i ujęcie przestępców i finansowych i zbrodniczych, jak i przejęcie majątków i mienia uzyskanego z przestępstw i wyzysku ze szczególnym okrucieństwem i okrutnymi skutkami zorganizowanego okradania społeczeństwa, jak i mnogiego masowo ludobójstwa.

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane