Aby samotny rodzic mógł spełnić wymóg uzyskiwania alimentów przy ubieganiu się o 500 zł na dziecko, nie musi występować z powództwem do sądu. Pieniądze na dzieci mogą być ustalone również w drodze ugody zawartej przed mediatorem lub umowy w formie aktu notarialnego.
Tak wynika z wyjaśnienia przedstawionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany art. 8 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.). Jego nowe brzmienie przewiduje, że świadczenie wychowawcze na dziecko nie będzie przysługiwać samotnemu rodzicowi, jeśli nie zostały na nie ustalone alimenty.
Od tej zasady przewidziane będą jednak wyjątki, gdy uzyskanie pieniędzy na dzieci nie będzie możliwe, bo np. drugi rodzic nie żyje, ojciec jest nieznany lub potomek jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców. Co istotne, wymóg posiadania alimentów będzie dotyczył nie tylko pierwszego dziecka, dla którego przyznanie 500 zł jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, ale również drugiego i każdego następnego wychowywanego samotnie.
Ponadto proponowana przez resort zmiana przepisów zakłada, że alimenty powinny być ustalone na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Takie sformułowanie oznacza, że samotny rodzic nie będzie musiał koniecznie składać do sądu pozwu o alimenty. Jak wskazuje MRPiPS, dopuszczalne będzie uzyskanie i przedstawienie tytułu wykonawczego ustalającego alimenty, którym będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem czy protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę przed nim zawartą. Również podpisana przez rodziców umowa w sprawie alimentów, która zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego i sąd nada jej klauzulę wykonalności, pozwoli skutecznie ubiegać się o 500 zł na dziecko.
Wymóg dotyczący posiadania alimentów przez samotnego rodzica ma zacząć obowiązywać od 1 sierpnia przy ustalaniu uprawnienia do świadczenia wychowawczego na nowy okres wypłaty (zacznie się 1 października).
– Niezależnie od tego, w jaki sposób alimenty zostaną ustalone, może to trochę potrwać, zwłaszcza gdy pomiędzy rodzicami nie będzie porozumienia w tej sprawie. W praktyce może to więc skutkować tym, że niektórzy samotni rodzice będą mieli po 1 października przerwę w uzyskiwaniu 500 zł na dziecko, bo będą czekać na prawomocne orzeczenie sądu – podkreśla Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Jego zdaniem projekt powinien zawierać przepisy przejściowe, które umożliwiłyby otrzymywanie świadczeń osobom, które nie z własnej winy czekają na ustalenie alimentów. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt czeka na rozpatrzenie przez rząd