Już od ponad roku obowiązują zmiany w zakresie rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP. Znacząco zmieniły one przebieg samej procedury rejestracji.
Przede wszystkim od 15 kwietnia 2016 r. zmienił się model badania przez urząd istnienia przeszkód do udzielenia ochrony prawno-patentowej w ramach procedury udzielania prawa ochronnego na znak towarowy. Zamiast dotychczasowej procedury badawczej wprowadzono model sprzeciwowy – szybszy i korzystniejszy dla zgłaszających. Dzięki temu Urząd Patentowy bada jedynie część negatywnych przesłanek rejestracji znaku towarowego. Chodzi tu o bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Pozostałe przesłanki są badane, o ile zostanie złożony sprzeciw przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego (zob. art. 1321 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776; dalej: p.w.p.). Tak więc dopiero gdy zostanie wniesiony odpowiedni sprzeciw, badane są np. przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy z uwagi na jego identyczność lub podobieństwo z innym znakiem towarowym bądź z uwagi na naruszenie przez zgłoszony znak praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
Ta zmiana modelu – jak się okazuje – znacznie przyspiesza procedury rejestracyjne. Dziś rejestracja znaku – jak twierdził UP RP – trwa około pięciu-sześciu miesięcy. Ale jednocześnie zmusza to przedsiębiorców, którzy już mają zarejestrowane znaki, do bardziej aktywnego działania. Teraz, kiedy urząd już nie bada z urzędu ewentualnej kolizji z innymi znakami – większym zaangażowaniem muszą się wykazać ci przedsiębiorcy, którzy mają zarejestrowane znaki.
Zmian było więcej – ostatnie miesiące 2016 r. i początek 2017 r. przyniosły zmiany w pozostałych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustawy. Ich głównym celem było dostosowanie tych aktów do wskazanych zmian ustawowych. [schemat s. D2]
Gdzie szukać przepisów
W ostatnich kilku latach krajowe prawo dotyczące znaków towarowych zostało zmodyfikowane. Największe zmiany wprowadzono ustawą z 11 września 2015 r., która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. Zmieniono model rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych z dotychczasowej procedury badawczej na szybszy i korzystniejszy dla zgłaszających model sprzeciwowy. Ponadto zmiany zostały wprowadzone na mocy następujących rozporządzeń:
● rozporządzenia Rady Ministrów z 8 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. poz. 1623);
● rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1659);
● rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. poz. 1780);
● rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz.U. poz. 1805);
● rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 3 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. poz. 1840);
● rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. poz. 2053);
● rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 115). ⒸⓅ
Wśród tych zmian należy wymienić następujące:
● doprecyzowano, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania go w obrocie przez inne osoby – dotychczas wyłączenie to odnosiło się jedynie do nazwisk i adresów,
● doprecyzowano, że przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy następuje w drodze decyzji (co jest zgodne z poglądami orzecznictwa w tym zakresie), a także wskazano w sposób wyraźny i jednoznaczny, iż warunkiem przedłużenia ochrony na znak towarowy jest uiszczenie należnej opłaty za ochronę,
● wprowadzono obowiązek wydawania świadectwa ochronnego na znak towarowy wydawanego według ustawowego wzoru.
W ciągu ostatniego roku legislator zmienił ponadto sposób obliczania oraz wysokość opłat jednorazowych i okresowych pobieranych przez Urząd Patentowy. Od ubiegłej jesieni obowiązują zatem nowe stawki.
Wszystkie te zmiany powodują, że przedsiębiorcy gubią się i nie zawsze wiedzą, jak przeprowadzić rejestrację. Nie zawsze też zdają sobie sprawę, jak ważne jest obecnie stałe monitorowanie zarejestrowanych znaków towarowych. Dlatego opisujemy procedury, uwzględniając również te zmiany, które zostały wprowadzone na mocy aktów wykonawczych.