Obowiązki właścicieli nieruchomości

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, które są położone wzdłuż jego nieruchomości. Chodzi nie tylko o chodnik przylegający do budynku, lecz także do ogrodzenia działki, podwórza albo ogrodu. Odgarnięty śnieg należy składować tak, aby nie powodował zakłóceń w ruchu pieszym oraz samochodowym.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast właściciel nie ma obowiązku uprzątać chodnika, na którym znajduje się przystanek komunikacyjny, płatny postój lub miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów.

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodnika nakłada na właściciela nieruchomości ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (Dz.U. nr 136, poz. 622 z późn. zm.). Za odśnieżanie na takich samych zasadach jak właściciele nieruchomości odpowiadają współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne pomioty władające nieruchomością.

Podmioty te odpowiadają też za usunięcie śniegu i sopli z dachów oraz balkonów.

Spór z gminą o odśnieżanie

Zdarza się, że chodnik biegnie wprawdzie wzdłuż nieruchomości, ale nie jest położony bezpośrednio przy jej granicy. Taka sytuacja jest wówczas, gdy do budynku przylegają trawniki, które są własnością gminy, a chodnik znajduje się dopiero za nimi.

- W takim przypadku chodnik powinna odśnieżać gmina, ponieważ nie jest on położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Skoro jest odgrodzony od niej pasem trawnika, to dzięki temu właściciel nieruchomości zostaje zwolniony z obowiązku uprzątania z niego śniegu i lodu - uważa radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Obowiązki właścicieli sklepów

Wprawdzie za nieodśnieżony chodnik odpowiada gmina albo właściciel nieruchomości, to jednak za wypadek, który zdarzył się wewnątrz budynku, odpowiada właściciel pomieszczenia. Tak jest, gdy wypadkowi na mokrej, zabłoconej i zaśnieżonej, a więc śliskiej posadce w sklepie ulegnie konsument. Bezpośrednim powodem śliskiej posadzki jest naniesiony do sklepu z chodnika śnieg, to jednak odpowiedzialność za wypadek ponosi właściciel sklepu, który nie dopilnował, aby podlegający mu personel usunął go, wytarł posadzkę i stworzył odpowiednie warunki bezpiecznego poruszania się.

Natomiast uprzątnięcie i pozbycie się śniegu i lodu z tramwajowych, autobusowych i trolejbusowych przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk tramwajów należy do obowiązków przedsiębiorców, którzy użytkują tereny służące komunikacji publicznej.

Za co odpowiada zarząd drogi

Obowiązek uprzątnięcia i pozbycia się śniegu oraz lodu z dróg publicznych należy do zarządu drogi, czyli do tego, kto jest jej właścicielem. Na przykład właścicielem dróg krajowych (autostrad, dróg ekspresowych oraz międzynarodowych) jest Skarb Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne należą do właściwego samorządu województwa lub gminy.

Z kolei odśnieżaniem i usuwaniem lodu z dróg wewnętrznych muszą zajmować się zarządcy terenu, na którym są one położone. Chodzi tutaj o drogi na terenie osiedli mieszkaniowych, dojazdowych do obiektów, które użytkują podmioty gospodarcze, a także placów przed dworcami kolejowymi i autobusowymi.

Natomiast ulice położone w ciągu tych dróg należą do tej samej kategorii co drogi. Obowiązek odśnieżania ich i odladzania ma ten sam podmiot, który zajmuje się utrzymaniem drogi. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) stanowi, że utrzymanie drogi oznacza także odśnieżanie jej i zwalczanie śliskości zimowej.