Celem wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, na wypadek odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Istotne jest, by oferta była zabezpieczona wadium przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany. Sankcję za nieprawidłowości w tym zakresie przewiduje przepis art. 24 ust. 2 pkt 4 p.z.p., zgodnie z którym wykonawca, który nie wniesie wadium bądź też nie przedłuży ważności wadium wniesionego, podlega wykluczeniu z postępowania, a to skutkuje odrzuceniem jego oferty.

Zgodnie z treścią przepisu art. 45 ust. 3 p.z.p. wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Powstaje zatem pytanie, kiedy można uznać wadium za wniesione oraz kiedy wadium zostaje skutecznie przedłużone w przypadku gdy nastąpi przedłużenie terminu związania ofertą. Problem w zasadzie nie dotyczy sytuacji, w której wadium zostało wniesione w pieniądzu. Jednak pytanie to pozostaje aktualne w odniesieniu do bodaj najpopularniejszej formy wadium, jaką jest gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa), w szczególności wobec faktu, iż w praktyce wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nadal popełniają poważne błędy w tym zakresie.

Wadium w formie gwarancji jest wniesione, z chwilą gdy zamawiający otrzymał stosowny dokument, a zatem, gdy gwarancja znajduje się fizycznie w posiadaniu zamawiającego. Ta sama reguła ma zastosowanie w razie przedłużania ważności wadium. Nie wystarczy samo uzyskanie od gwaranta oświadczenia potwierdzającego przedłużenie ważności wadium, kluczowe jest, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem ważności pierwotnego dokumentu. W przeciwnym razie wadium nie zostanie skutecznie przedłużone, co oznacza niespełnienie warunku zabezpieczenia oferty przez cały okres związania nią wykonawcy. Błędem zatem jest, gdy wykonawca, przedłużając gwarancję, zachowuje aneks u siebie w szufladzie,.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji dla skutecznego przedłużenia jego ważności wykonawca powinien dostarczyć odpowiedni dokument do zamawiającego i to jeszcze przed upływem ważności dokumentu pierwotnego. Przedłużenie wadium bez jego przedłożenia w odpowiednim czasie u zamawiającego powoduje, że oferta nie jest właściwie zabezpieczona. Przerwa w ważności wadium w okresie związania ofertą oznacza, że nie zostaje spełniony warunek zabezpieczenia oferty przez cały okres związania nią wykonawcy, w konsekwencji zaś wykonawca, który ją złożył, podlega wykluczeniu.