Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Z kolej organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wojewoda, w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Policji i komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Wojewoda może nałożyć na organizatora imprezy masowej odbywającej się w miejscu nieobjętym wykazem obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Rozporządzenie wojewody

Na podstawie ustawy o administracji rządowej w województwie wojewoda zachodniopomorski wydał rozporządzenie, na podstawie którego obowiązuje zakaz używania petard i innych wyrobów pirotechnicznych: od 10 grudnia do 31 stycznia (z wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia).

- Wybuchy i hałas związany z wystrzałami petard są uciążliwe zwłaszcza dla małych dzieci i osób starszych. Nie najlepiej znoszą to także zwierzęta. Rozporządzenie dotyczy tylko najbardziej newralgicznego okresu, w którym petardy używane są nagminnie, bo poza czasem świąteczno-noworocznym problem właściwie nie występuje - tłumaczy konieczność wprowadzenia rozporządzenia Agnieszka Muchla, rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do podmiotów zawodowo trudniących się tego typu działalnością oraz uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na podstawie odrębnych przepisów. Każdemu, kto złamie zakaz, funkcjonariusz policji lub straży miejskiej będzie wymierzał mandat w wysokości do 500 zł. W sytuacji wyjątkowej funkcjonariusze mogą skierować sprawę do sądu grodzkiego, który może ukarać osobę łamiącą zakaz grzywną w wysokości do 5 tys. zł.

Sprzedaż fajerwerków

Przedsiębiorca, który chce w okresie świątecznym sprzedawać fajerwerki, może to zrobić dopiero po spełnieniu pewnych wymogów. W przeciwnym razie może mu nawet grozić kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (czyli po prostu fajerwerków) z reguły wymaga uzyskania pozwolenia wojewody. Pewna grupa takich materiałów o mniejszej sile rażenia jest wyłączona z takiego obowiązku. Wyroby te mają oznaczenie literowe NWP. Ich dokładny wykaz znajduje się w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz.U. z 2005 r. nr 158, poz. 1329). Należą do nich m.in. niektóre petardy, większość zimnych ogni, konfetti i kapiszony. Najczęściej są to różnego rodzaju petardy, moździerze, wyrzutnie, bączki, flary, świece dymne czy zimne ognie. Dokładny wykaz takich produktów znajduje się w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz.U. z 2005 r. nr 158, poz. 1329). W załączniku do tego rozporządzenia podane są dodatkowo wymagania dotyczące dopuszczalnych zawartości mieszanin pirotechnicznych.

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 ze zm.).