Ustalenie konkretnego terminu spoczywa na zamawiającym, który wskazuje go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin nie może wykraczać poza wartości maksymalne wyrażone w cytowanym powyżej przepisie.
Reklama
Początkiem biegu terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. Powyższe wynika wprost z art. 85 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.), który stanowi, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przepis ten konstytuuje samoistną podstawę określenia początku terminu związania ofertą i określa, że bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, co oznacza, że rozpoczyna się on w tej samej chwili, a dzień składania ofert wlicza się do okresu związania ofertą. Nie znajduje w tym przypadku zastosowania rozwiązanie z kodeksu cywilnego w zakresie liczenia terminów. Zgodnie bowiem z art. 110 k.c. takie rozwiązania mają zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna samodzielnie nie określają innego terminu.
Zakończeniem biegu terminu związania ofertą jest dzień wyznaczony przez zamawiającego na podstawie art. 85 ust. 1 p.z.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy dzień upływu terminu przypada na niedzielę, inny dzień ustawowo wolny od pracy lub jakikolwiek inny dzień – upływ terminu kończy się w tym dniu.
Nie ma tu zastosowania art. 14 ust. 2 p.z.p. stanowiący, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, z tego względu, że upływ terminu związania oferty nie wiąże się z żadną czynnością. W podobnym stanie prawnym (art. 115 k.c.) Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt XIX Ga 3/07) orzekł: „Jeśli natomiast koniec terminu nie wiąże się z dokonaniem określonej czynności, przepis ten nie ma zastosowania. Upływ terminu związania ofertą nie wiąże się z obowiązkiem dokonania jakiejkolwiek czynności, zatem nie ma powodów, by przedłużać go do dnia następnego, jeśli upływa on w niedzielę”.
Jeżeli więc termin składania ofert zostanie wyznaczony na pierwszy dzień miesiąca, a zamawiający określi 30-dniowy termin związania ofertą, to stwierdzić należy, że termin związania ofertą zacznie biec już od pierwszego dnia (włącznie), upływ terminu nastąpi zaś wraz z upływem 30. dnia miesiąca (choćby dzień ten przypadał w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy).
Co mówi przepis prawa zamówień publicznych
Art. 85. 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:
1) 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;
3) 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.