Zgodnie z art. 385 par. 3 kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przepis ten wprost wskazuje, że głosowanie odrębnymi grupami nad powołaniem członków rady nadzorczej jest możliwe, nawet gdy statut przewiduje inny sposób obsadzania tego organu. W konsekwencji zawsze akcjonariusz posiadający co najmniej 20 proc. akcji może doprowadzić do sytuacji, w której wybór członków rady nadzorczej zostanie przeprowadzony z zastosowaniem omawianego trybu. Oczywiście możliwe jest przy tym, iż kilku mniejszościowych akcjonariuszy połączy swoje siły. W takiej sytuacji niezbędne jest, aby akcjonariusze ci łącznie posiadali co najmniej jedną piątą akcji w kapitale zakładowym spółki.

Doprowadzenie przez akcjonariuszy mniejszościowych do głosowania nad powołaniem rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie oznacza automatycznie, iż odnieśli oni sukces i ich kandydat stanie się członkiem rady. W trakcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy konieczne jest bowiem sformowanie przez takich akcjonariuszy odrębnej grupy. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest reprezentowanie na walnym zgromadzeniu tej części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady. Jeżeli zatem w danej spółce rada składa się z trzech członków, to podzielenie ogólnej liczby akcji przez trzy prowadzi do wniosku, iż utworzenie osobnej grupy wymaga dysponowania aż 33 proc. akcji. W praktyce może się zdarzyć tak, że akcjonariusz, który posiada 20 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, zdoła doprowadzić do głosowania odrębnymi grupami nad wyborem członków rady, lecz nie będzie w stanie stworzyć osobnej grupy w trakcie walnego zgromadzenia. W efekcie jego kandydat nie będzie miał szans na wybór.

Jeżeli w trakcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy przynajmniej jedna osoba zostanie wybrana w drodze głosowania odrębnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. Oznacza to, iż mniejszościowy akcjonariusz, któremu powiodło się utworzenie grupy w trakcie walnego i który powołał swojego członka rady, może doprowadzić do przetasowań w składzie całej rady. Tryb głosowania odrębnymi grupami nie dotyczy tych członków rady nadzorczej, którzy są wybierani na zasadach określonych w przepisach szczególnych.