Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który ma dostosować obowiązujące przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt SK 31/14; Dz.U. poz. 1244).
TK orzekł w nim o niezgodności z konstytucją przepisów u.p.e.a w zakresie, w jakim nie określają maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjnej.
We wskazanym wyroku trybunał wskazał, że dla właściwej realizacji tego orzeczenia konieczna jest interwencja ustawodawcy, który powinien określić maksymalną wysokość opłaty egzekucyjnej, o której mowa w art. 64 par. 1 pkt 4 u.p.e.a., oraz opłaty manipulacyjnej uregulowanej w art. 64 par. 6 u.p.e.a., a także unormować sposób obliczania wysokości tych opłat, w razie umorzenia postępowania w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych.
Ministerstwo Rozwoju i Finansów proponuje więc ujednolicenie stawki opłaty za czynności egzekucyjne oraz pobieranie kosztów egzekucyjnych w wysokości 10 proc. kwoty wyegzekwowanej należności.
Do 40 zł ma zostać też podwyższona minimalna wysokość opłaty za czynności egzekucyjne, zaś jej maksymalna wysokość nie będzie mogła być wyższa niż 30 tys. zł.
Resort planuje również wprowadzenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 zł, bez względu na wysokość należności objętej tytułem wykonawczym. Pobierana ma być ona oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego.
Etap legislacyjny
Projekt umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM.