Dziś, zgodnie z art. 117 par. 1 k.p.w., wszelkie wydatki w toku postępowań wykroczeniowych ponosi Skarb Państwa. Chodzi m.in. o zwroty kosztów podróży i noclegu świadka, utraconego przez niego dochodu, a także honoraria biegłego czy tłumacza.

Zdaniem MS na podstawie obowiązujących przepisów nie można jednoznacznie wskazać podmiotu właściwego do zwrotu kosztów powstałych w toku postępowań prowadzonych przez straże miejskie.

Resort proponuje, by w sprawach o wykroczenia, które prowadzi policja, zaliczki dla świadków czy wynagrodzenia dla biegłych lub tłumaczy były pokrywane przez policję (z budżetu państwa). Natomiast w sprawach prowadzonych przez straże wydatki te będą ponoszone przez gminy. W przypadku skazania obwinionego byłby on zobligowany do zwrotu kosztów albo na rzecz Skarbu Państwa, albo na rzecz gminy.

Takie rozwiązanie budzi wątpliwości ekspertów. – Proponowana zmiana odnosi się w sposób bezpośredni do konstrukcji wymiaru sprawiedliwości jako takiego. Wydaje się, że bez gruntownego przemyślenia problemu jego funkcjonowania i finansowania doraźne modyfikacje robione w celu zmniejszenia kosztów wymiaru sprawiedliwości są przedwczesne – uważa Grzegorz Kubalski, prawnik ze Związku Powiatów Polskich.