Przedstawiamy czwartą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.

Niniejszym odcinkiem rozpoczynamy omówienie poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej prezentujemy praktyczne komentarze do procedury przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego. Tak więc oprócz zaprezentowania dwóch podstawowych trybów udzielania zamówień przedstawiamy procedury stwarzające większą elastyczność, chociażby w doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oraz warunków przyszłej umowy. Znajomość praktycznego zastosowania tych trybów może się przyczynić do wyboru wykonawcy oferującego z punktu widzenia zamawiającego najbardziej optymalny sposób realizacji zamówienia.
Dużo miejsca poświęcamy (zarówno w formie przykładów, jak i poglądów judykatury) w tej części także problematyce wadium w postępowaniu, która to instytucja ciągle wywołuje wiele kontrowersji, jak chociażby w zakresie wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Treść komentarza jest dostępna w eDGP >>>>>>>>

Poprzednie części komentarza ukazały się:
cz. I – 22 listopada 2016 (DGP nr 225),
cz. II – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr 245),
cz. III – 24 stycznia 2017 r. (DGP nr 16).
Następna część komentarza ukaże się 21 marca 2017 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl