Przedstawiamy czwartą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.

Niniejszym odcinkiem rozpoczynamy omówienie poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej prezentujemy praktyczne komentarze do procedury przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego. Tak więc oprócz zaprezentowania dwóch podstawowych trybów udzielania zamówień przedstawiamy procedury stwarzające większą elastyczność, chociażby w doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oraz warunków przyszłej umowy. Znajomość praktycznego zastosowania tych trybów może się przyczynić do wyboru wykonawcy oferującego z punktu widzenia zamawiającego najbardziej optymalny sposób realizacji zamówienia.