W nowym rozporządzeniu, obowiązującym od 19 stycznia 2017 r., określono zasady prowadzenia rejestrów przez Urząd Patentowy RP. Na co powinni w związku z tym zwrócić uwagę przedsiębiorcy zainteresowani prawami dotyczącymi własności przemysłowej?
Znowelizowane przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej przewidują prowadzenie odrębnego rejestru dodatkowych praw ochronnych. Tego rodzaju dodatkowe „zabezpieczenia” mogą zostać przyznane dla produktów leczniczych i ochrony roślin. Przy okazji warto wyjaśnić, że dodatkowe prawo ochronne odgrywa istotną rolę. Otóż zapewnia ono prawną ochronę wymienionych produktów po wygaśnięciu patentu podstawowego. Jeżeli zaś chodzi o nowe rozporządzenie, to szczegółowo reguluje ono prowadzenie takiego odrębnego rejestru dodatkowych praw ochronnych. Przed jego wejściem w życie wspomniane prawa były wpisywane do zwykłego rejestru patentowego. Nie było to rozwiązanie idealne. Dlatego w celu zapewnienia w tym przypadku większej przejrzystości postanowiono utworzyć odrębny rejestr dla dodatkowych praw ochronnych.
Ponadto nowe rozporządzenie uwzględnia przepis prawa własności przemysłowej, który umożliwia podział prawa ochronnego wobec wskazanych towarów w toku postępowania o jego unieważnienie.
Oprócz tego w nowym rozporządzeniu zdecydowanie większy nacisk położono na potrzebę prowadzenia rejestrów w postaci elektronicznej. Znajduje to wyraz w użytych w tym akcie prawnym określeniach. Przykładowo, dotychczasowa „stronica księgi rejestrowej” została co do zasady zastąpiona „stronicą rejestru”. Rozporządzenie przewiduje też, że księga rejestrowa prowadzona w formie papierowej po akceptacji prezesa Urzędu Patentowego może zostać zamknięta, jeśli jej zapisy zostały zdigitalizowane. Dane zawarte w rejestrach prowadzonych w postaci elektronicznej udostępniane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W przypadku zaś zdigitalizowanej księgi, którą prowadzono w formie papierowej, Urząd Patentowy może udostępnić skan stronicy mającej już formę cyfrową.
Przemysław Walasek adwokat, partner w kancelarii Taylor Wessing