W przypadku postępowań o wydanie dziecka toczących się w kraju orzeczenia będą wykonywane dopiero po uprawomocnieniu się. Dziś bowiem są realizowane z chwilą ogłoszenia, a więc już po pierwszej instancji. Tego zaś od sygnatariuszy nie wymaga konwencja haska. Wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych z wyspecjalizowanymi sędziami (dziś takie sprawy mogą trafić do każdego sądu rejonowego właściwego miejscowo). Instancją odwoławczą stanie się natomiast jeden sąd apelacyjny.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy przesłana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych