Jestem początkującym przedsiębiorcą. Zamierzałem skorzystać z oferowanego przez władze Wrocławia okresowego zwolnienia od obowiązku płacenia podatku od nieruchomości, przewidzianego dla osób, które zdecydują się na założenie firmy właśnie w tym mieście. Do wniosku, który składa się do magistratu, by skorzystać z ulgi, należy jednak dołączyć zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Gdzie mógłbym uzyskać taki dokument?
Reklama
Sprawdziliśmy. Rzeczywiście, we Wrocławiu obowiązuje program pomocy dla mikro i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie biznesu. Jeśli firma ma siedzibę w stolicy Dolnego Śląska, legitymuje się stażem krótszym niż 12 miesięcy, a jej właściciel zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wrocławia, może liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości na pięć lat. W uchwale nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia (...) (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 4436) czytamy, że zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika. Wśród niezbędnych załączników uchwała wymienia „zaświadczenie z CEIDG potwierdzające posiadanie statusu przedsiębiorcy”.
Problem w tym, że postawienie takiego wymogu jest niezgodne z art. 38 ust. 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Przepis ten wprost i wyraźnie zabrania organom administracji publicznej domagania się od przedsiębiorców, by okazywali, przekazywali lub załączali do wniosków zaświadczenia o wpisie w CEIDG. Z prostego powodu: ponieważ rolę zaświadczenia pełni wydruk z CEIDG, które każdy zainteresowany, również urzędnik prowadzący sprawę administracyjną, może samodzielnie i bezpłatnie wygenerować poprzez stronę rządową Firma.gov.pl. Może go pobrać o dowolnej porze, przez całą dobę. Wydruk z CEIDG, który zawiera m.in. imię, nazwisko, NIP i dane teleadresowe firmy, jednoznacznie potwierdza, że dany przedsiębiorca prowadzi określoną działalność gospodarczą – i to na moment jego wygenerowania. Gdy wprowadzano opisywaną regulację, wskazywano na jej ochronny charakter przed nadmierną biurokracją, z którą mogliby spotkać się prowadzący firmy. Słuszne są więc wątpliwości czytelnika dotyczące tego, kto miałby takie zaświadczenie wydać. Nie ma bowiem takiej instytucji.
Organ administracji publicznej, w tym przypadku wrocławska Rada Miasta, niesłusznie wprowadziła wymóg dostarczenia przez przedsiębiorcę zaświadczenia z CEIDG. Urzędnicy rozpatrujący wnioski powinni sami pozyskiwać z ewidencji niezbędny im wydruk.
Podstawa prawna
Art. 38 ust. 1-4, art. 38 ust. 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).