Samorządy są zadowolone ze zniesienia wymogu występowania o zgodę na wyrąb drzewa przez właścicieli prywatnych nieruchomości. Pozbędą się części obowiązków, ale równocześnie spadną im dochody.
Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o ochronie przyrody zakłada, że właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli wyciąć drzewo na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, nie będą musieli występować o zgodę do gminy. Obecnie muszą składać w tej sprawie wniosek i czekać na decyzje.
– Zarówno dla nas, jak i dla mieszkańców jest to uciążliwy obowiązek. Często zdarzało się, że nie wiedzieli, iż nie mogą wyciąć drzewa z własnej posesji bez zgody gminy. A urzędnicy wymierzali bardzo wysokie kary, które określa ustawa i nie można było od nich odstąpić – wyjaśnia Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich.
Ponadto wskazuje, że obecnie 98 proc. wniosków o zgodę na wycinkę składanych do gminy rozpatrywanych jest pozytywnie.
– To pokazuje, że jak w wielu innych przypadkach jest to niepotrzebny obowiązek. Formalność, która przysparza wszystkim pracy – dodaje Trojanowski. Jego zdaniem to gminy powinny decydować, jakie drzewa objąć ochroną na swoim terenie.
Właśnie taką możliwość wprowadzi nowela przepisów przyjęta przez Sejm. Określa ona nie tylko, w jakich sytuacjach wystąpienie o zgodę na wycinkę będzie niepotrzebne, ale też w jakich radni będą mogli podjąć inną decyzję. To jednak pozbawi ją zysków. Obecnie wpływy z opłat za wycinkę wynoszą ok. 170 mln zł rocznie.
– Każda gmina sama oceni, co się jej bardziej opłaca. Ale zapewne będą kierować się przede wszystkim celem przyrodniczym, jakim jest ochrona drzewostanu na terenie gminy – dodaje Trojanowski.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Ponadto z noweli wynika, że do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie zmian, stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za usunięcie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa, niż gdyby została naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.
Zasady naliczania opłat
Rada gminy określi, kiedy nie będzie wymagane pozwolenie na wyrąb, kierując się przy tym kryteriami takimi jak:
● gatunek drzewa lub krzewu oraz jego wiek;
● obwód pnia na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu;
● cel usunięcia drzewa lub krzewu: związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub nie;
● cechy nieruchomości: objęcie jej formami ochrony przyrody, wpisanie do rejestru zabytków, położenie w pasie drogowym drogi publicznej, rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków, przeznaczenie, np. wynikające z decyzji o warunkach zabudowy.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu