Jak długo można legalnie korzystać z uprawnień, które wynikają z posiadania legitymacji studenckiej?
Ważność legitymacji trzeba potwierdzać co semestr przez umieszczenie daty ważności i okrągłej pieczęci z godłem państwa na papierowej wersji, a przy elektronicznej – przez aktualizację danych w systemie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu. Przedłużenia dokumentu może dokonywać wyłącznie osoba upoważniona przez uczelnię do wystawiania legitymacji studenckich. Posiada ona specjalny certyfikat i jako przedstawiciel szkoły potwierdza ważność wprowadzonych do nośnika informacji poprzez złożenie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą tego certyfikatu. Zarówno druk legitymacji studenckiej (niewypełniony druk papierowy lub niespersonalizowany nośnik w przypadku elektronicznej legitymacji studenckiej), jak również hologramy do legitymacji, są w uczelniach przechowywane jako druki ścisłego zarachowania i do szkoły wyższej należy zapewnienie bezpieczeństwa systemu wydawania i użytkowania dokumentów.
Prawo do posługiwania się legitymacją studencką przysługuje jedynie do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy słuchaczy, zaś w odniesieniu do absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) – do 31 października roku ich zakończenia. Osoby, które kończą naukę, często jednak starają się jak najdłużej zatrzymać dokument, aby nie stracić związanych z nim przywilejów. Niektórzy zwlekają z odebraniem dyplomu, inni składają oświadczenie, wedle którego legitymację zgubili albo została im skradziona. Ale uwaga! Za poświadczenie nieprawdy grożą trzy lata więzienia.