Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania między innymi odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni.
Chciałbym dotrzeć do wyroku sądowego w sprawie, w której stroną była spółdzielnia mieszkaniowa. Rzecz dotyczy kwestii własności gruntów, na których stoją nasze bloki. Czy jako członek spółdzielni mogę domagać się udostępnienia przez zarząd do wglądu odpisu wyroku? A może istnieje możliwość dostępu do akt sprawy bezpośrednio w sądzie, mimo że nie byłem stroną postępowania – pyta pan Bogusław.
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni, a także protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Przyjmuje się, że wspomniany katalog dokumentów, które spółdzielnia musi udostępnić swoim członkom, ma charakter zamknięty. Formułując go, ustawodawca nie posłużył się bowiem zwrotem „w szczególności”, charakterystycznym dla tworzenia katalogów otwartych. W praktyce oznacza to, że jeśli wyroki sądowe adresowane do spółdzielni nie mieszczą się w tym katalogu, pan Bogusław nie może żądać od jej zarządu udostępnienia do wglądu interesującego go dokumentu. Na marginesie warto zaznaczyć, że pełny wgląd do dokumentacji spółdzielni ma rada nadzorcza, która pełni funkcje kontrolne wobec zarządu.