Uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego oraz wprowadzenie od 2018 r. możliwości zameldowania w formie elektronicznej - to główny cel przygotowanego przez MSWiA projektu noweli ustawy o ewidencji ludności, wysłanego do konsultacji.

Zniesienie od 1 stycznia 2018 roku obowiązku meldunkowego wynika z obowiązującej ustawy o ewidencji ludności.

Jak wskazuje MSWiA zasadniczym celem projektu jest uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. "Rozstrzygając o pozostawieniu obowiązku meldunkowego, proponuje się wprowadzanie kolejnych uproszczeń przy jego realizacji. Wejście w życie niniejszej regulacji umożliwi dokonywanie wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie" - podkreślono.

W projekcie zaproponowano także zmiany w formularzu meldunkowym pozwalające na dokonanie zameldowania na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego; analogicznie dokonanie zameldowania na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza.

Celem projektu jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach maja go dostawać wszyscy cudzoziemcy dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. "Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL" - podkreślono.

W związku z planowanym nadawaniem wszystkim cudzoziemcom numeru PESEL projekt zmienia także przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaproponowano rozszerzenie zakresu zbieranych danych o informacje o urodzeniu dziecka.

"Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie" - tak potrzebę zmian uzasadnia MSWiA.

Projekt ma na celu także umożliwienie uzyskania numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego przez osoby mieszkające w Polsce. W obecnym stanie prawnym numer PESEL przy ubieganiu się o polski dowód osobisty lub paszport nadawany jest w wyniku działania wojewody lub gminy wyłącznie obywatelom polskim zamieszkującym poza terytorium Polski.

"W konsekwencji obecnie obywatele polscy mieszkający w Polsce, którzy nie posiadają numeru PESEL, a chcą ubiegać się o dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając stosowny wniosek w trybie indywidualnym do organu gminy na podstawie odrębnych przepisów, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego. Taki sposób działania wprowadza dodatkowe formalności i wydłuża czas oczekiwania na dowód osobisty obywatelom polskim zamieszkałym w Polsce" - podkreśla MSWiA.