Tak. Odszkodowania można dochodzić za szkodę wyrządzoną prawomocnym orzeczeniem, w stosunku do którego przysługuje skarga. Jest to możliwe po wcześniejszym uzyskaniu orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawem zakwestionowanego wyroku sądu.

Zgodnie z art. 4241 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie postępowania została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.

W wyjątkowych przypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności lub praw człowieka, można również żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych.

Zasada ta nie jest stosowana, gdy istnieje możliwość zmiany lub uchylenia wyroku w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych. Wtedy bowiem strona może z nich skorzystać.

Skarga i roszczenie o odszkodowanie nie przysługują na wyroki sądu drugiej instancji, wobec których wniesiono skargę kasacyjną, a także wobec orzeczeń Sądu Najwyższego.

Rekompensaty za szkody wyrządzone wydaniem prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia jego niezgodności z prawem tylko w przypadku prawomocnych orzeczeń, od których skarga nie przysługuje, chyba że strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych. Domagający się odszkodowania musi wskazać w swojej skardze naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania w kwestionowanym wyroku.