Anna Bajerska radca prawny, partner, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Nie. Zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym, co powoduje, że ingerencja w treść wzorca umowy jest niedopuszczalna.

Założyciele spółki z o.o. mogą wyłącznie wybrać warianty uregulowania (uzupełnienia) określonych postanowień umowy, o ile są wyraźnie dopuszczone w ramach wzorca umowy. Zmiana tak zawartej umowy spółki jest możliwa dopiero po zarejestrowaniu spółki, zaś na pokrycie kapitału zakładowego wnieść można wyłącznie wkłady pieniężne w terminie najpóźniej 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru (ograniczenia takiego nie ma w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego po zarejestrowaniu spółki).

Modyfikacji uległy także zasady zgłoszenia spółki do rejestru. W pierwszej kolejności do zgłoszenia spółki należy dołączyć sporządzone na formularzach: umowę spółki, listę wspólników oraz oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli nastąpiło to najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.

Następnie w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru należy złożyć poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu. Wniosek o wpis spółki składany drogą elektroniczną zostaje opatrzony podpisem elektronicznym. 

Wniosek ten musi zostać opłacony. Nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Jednocześnie w przypadku rejestracji omawianej spółki wnioskodawca składa wnioski i zgłoszenia bezpośrednio do właściwych organów, tj. do urzędu statystycznego, ZUS oraz urzędu skarbowego.

Sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek o wpis spółki założonej przy wykorzystaniu wzorca umowy w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.