Z chwilą zawarcia małżeństwa co do zasady pomiędzy małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W konsekwencji przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wyjątkowo zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedmioty zwykłego urządzenia domowego, np. lodówka czy kuchenka służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób można bezpiecznie zadłużać się po ślubie.
W pełnej wersji artykułu:
- Zaciąganie zobowiązań
- Zobowiązania związane z prowadzoną działalnością
- Czym jest klauzula na małżonka
- Czy małżonek zawsze odpowiada za weksel, który sam poręczył
- Czy starać się o zgodę żony kontrahenta na zawieranie przez niego umów