statystyki

Podział majątku małżonków po orzeczeniu rozwodu lub separacji

autor: Małgorzata Piasecka - Sobkiewicz31.07.2008, 03:00

Po orzeczeniu rozwodu lub separacji ustaje między małżonkami wspólność ustawowa. Mogą się wówczas podzielić wypracowanym podczas trwania małżeństwa majątkiem wspólnym.

Reklama


Reklama


Jeżeli małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej, to wówczas po ślubie powstaje między nimi z mocy ustawy wspólność majątkowa zwana też wspólnością ustawową. Wtedy wszystkie przedmioty, które nabędą podczas trwania małżeństwa, stanowić będą ich majątek wspólny. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

MAJĄTEK MAŁŻONKÓW

Wspólność majątkowa małżonków nie jest ustrojem przymusowym. Przez umowę majątkową małżeńską zawartą w formie aktu notarialnego małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Już w trakcie trwania małżeństwa wspólność ustawową na żądanie jednego z małżonków może znieść sąd.

Majątek wspólny i osobisty

Do majątku wspólnego małżonków, który potem będzie dzielony po rozwodzie lub po orzeczeniu separacji, należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie ma znaczenia, czy w tym czasie nabyli je wspólnie oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich.

Oprócz tego do majątku wspólnego należą również pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego małżonka, dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego małżonka, środki zgromadzone na rachunku otwartego albo pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Wspólnością ustawową objęte są również przedmioty zwykłego urządzenia domowego, nawet wówczas, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę, pod warunkiem że spadkodawca lub darczyńca inaczej nie postanowił.

Natomiast do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty nieobjęte wspólnością majątkową. Są to m.in. przedmioty majątkowe, które każdy z małżonków nabył przed powstaniem wspólności ustawowej albo nabył przez dziedziczenie, zapis, darowiznę, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

Przed ślubem lub już w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową. W tym celu powinni zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, zwaną intercyzą. Oboje muszą wyrazić zgodę na zawarcie takiej umowy. Notariusz nie sporządzi intercyzy tylko na żądanie jednego małżonka wówczas, gdy drugi nie chce wyrazić zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jeżeli intercyza zostanie zawarta przed ślubem, to wówczas między małżonkami z mocy ustawy nie powstanie wspólność majątkowa. Po ślubie każdy z nich będzie tworzył tylko swój majątek osobisty. Gdyby zaś intercyza została zawarta po ślubie, to wówczas do momentu sporządzenia jej istnieje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa i dorabiają się oni majątku wspólnego. Natomiast dopiero po sporządzeniu intercyzy małżonkowie tworzą wyłącznie majątek osobisty każdego z nich.

Ważne!

W ciągu 12 miesięcy należy powiadomić spółdzielnię mieszkaniową o podziale majątku

Podział majątku wspólnego

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może domagać się podziału majątku wspólnego. Natomiast po rozwodzie, ogłoszeniu separacji, unieważnieniu małżeństwa, ustaniu małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga małżonków, ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków, orzeczeniu ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ustanowieniu rozdzielności majątkowej przez sąd z chwilą oznaczoną w wyroku wspólność ustawowa ustaje.

Dlatego małżonek rozwiedziony lub pozostający w separacji może domagać się podziału majątku wspólnego. W tym celu powinien wnieść wniosek o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce podziału majątku. Gdyby zaś wspólność majątkowa ustała na skutek śmierci jednego z małżonków, to wówczas taki wniosek wnosi do sądu spadku. Może domagać się podziału majątku wspólnego na dwie równe części albo ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku, a także ustalenia, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, i z tego tytułu podlegają zwrotowi.

PRZYKŁAD: JAKI SĄD ROZSTRZYGA O PODZIALE MAJĄTKU

Toczy się sprawa o rozwód i małżonek chce złożyć wniosek o podział majątku wspólnego do sądu okręgowego, który będzie orzekał o rozwiązaniu małżeństwa. Może złożyć taki wniosek i jeżeli przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd dokona tego podziału w wyroku orzekającym rozwód. W przeciwnym razie już po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego rozwiedziony małżonek może wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku.

PRZYKŁAD: CZY WINNY MAŁŻONEK DOSTANIE MNIEJ

Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka. Składając wniosek o podział majątku wspólnego, małżonek niewinny domaga się przyznania mu większej części majątku tylko z tego powodu, że nie przyczynił się on swoim postępowaniem do rozwodu. Nie jest to powód, który uzasadniałby podział majątku wspólnego na dwie nierówne części.

Podział mieszkania

Najwięcej problemów przy podziale majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków, a także małżonków pozostających w separacji, powstaje w związku z podziałem wspólnego mieszkania. W wyroku rozwodowym sąd może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, wówczas gdy małżonkowie wspólnie w nim mieszkają. Natomiast dzieląc majątek, sąd orzeka o tym, kto zatrzymuje mieszkanie, a kto dostanie spłatę. Gdyby zaś rozwiedzeni małżonkowie byli posiadaczami spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania, to wówczas formalności związanych z ustaleniem który z nich zatrzyma mieszkanie, powinni dopełnić w ciągu roku od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W tym terminie muszą powiadomić spółdzielnię, komu przypadło prawo albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania w tej sprawie w sądzie.

Osoba składająca wniosek może zaproponować sposób podziału majątku wspólnego

Podstawa prawna

• Art. 35-50 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Reklama

 • zbigniew(2012-01-07 14:21) Odpowiedz 30

  jestem po rozwodzie ,dogadaliśmy się z byłom żoną co do podziału majątku o nieruchomość,jakie kroki trzeba poczynić i gdzie się udać aby były jak najtańsze koszty,bo notariusze są bardzo drodzy

 • Emilka(2012-08-16 14:02) Odpowiedz 10

  Proszę o pomoc szukam wzoru (nieodpłatnego) o podział majątku po rozwodzie

 • wojtek(2009-01-30 19:52) Odpowiedz 10

  jestem 25 lat po rozwodzie dopiero teraz wniosłem o podział majątku to jest mieszkania spółdzielczego mieszkanie otrzymaliśmy 28 lat temu żona nie zamieszkała w tym mieszkaniu mieszkam do tej pory sam . zasiedzenie czy muszę ją zpłacić. DZIĘKUJE WOJTEK

 • Anna(2011-10-05 12:25) Odpowiedz 10

  Jestem 36 lat w zwiazku małzenskim po slubie zamieszkałam z mezem w domu jego rodzicow mamy troje dzieci obecnie dorosłe i samodzielne.Rodzice mEza zmarli ok 20 lat maz bez mojej wiedzy przepisał dom tylko na siebie .Dom ten remontowałam,wykształciam cOrki sa po studiach.On całe zycie zajmował sie hazardem o czym nie wiedziałam.Przez całe nasze wspólne zycie mnie bił teraz grozi ,ze mnie zabije.Sprawa trafiła do Prokuratury.On ma spore kredyty zaciagniete spłaca w ratach emerytura. Zada abym sie wyprowadziła bo dom jest jego.Nie mam rozwodu. Co mam robic?

 • mikołaj(2011-08-14 18:48) Odpowiedz 00

  moja żona chce pół domu.jesteśmy po rozwodzie 15 lat ona mieszka za granicą.co mam robić

 • zyziu(2012-02-26 09:45) Odpowiedz 00

  mam własno działalność gospodarczo i samochód na nią uzyskaną ze środków unijnych czy przy podziale majątku połowa działalności i samochodu nalerzy się mojemu mężowi przy podziale majątku

 • paweł(2012-02-26 09:21) Odpowiedz 00

  Mam własno działalność gospodarczo i samochód na firme uzyskane z e środków unijnych czy przy podziale majątku połowa nalerzy się mojemu mężowi chodzi konkretnie o samochud

 • aleks(2012-01-17 19:39) Odpowiedz 00

  Witam jestem po rozwodzie 3 lata ,chciałabym wystąpić o podział majątku,proszę mi powiedzieć czy po takim okresie mogę to zrobić ?

 • hasyr(2012-01-16 14:41) Odpowiedz 00

  wszystko jest ciekawe, ale największe emocje budzi kwestia opodatkowania podziału majatku w trybie umowy między stronami po rozwiazaniu małzeństwa i ustaniu wspólnosci ustawowej malzeńskiej.

 • elutka(2012-01-16 09:15) Odpowiedz 00

  Witam mam pytanie, kupiliśmy mieszkanie spółdzielcze lokatorskie ze wspólnie zebranych srodków ale na dwa lata przed slubem, warunkiem otrzymania tego mieszkania było wpłacenie 20 % wartości.Mąż przed ślubem podpisał w obecnożci adwokata dokument że połowę kwoty na wpłątę otrzymał odemnie.Głównym najemca mieszkania zrobiliśmy jego.Obecnie jesteśmy już po rozwodzie, przyszło do podziału majątku i mój mąż stwierdził w sadzie że mieszkanie jest jego. Sprawa się zakończyła ale odczytanie wyroku za dwa tygodnie, czego mogę się spodziewać ?

 • Andzia(2011-10-08 16:31) Odpowiedz 00

  Tak dwa lata po rozwodzie masz prawo wystąpic o podział majątku.

 • Aleksandra(2011-09-19 17:38) Odpowiedz 00

  Rozwodzę się z mężem z udowodnieniem jego winy. Jak mam zrobic rozdzielnośc majaku , jeżeli mąż przez większośc lat ( 17)nie pracował a ja wszystko utrzymywałam? Mąż jest właścicielem dwóch domów, działek i lasu.Dostał to jako darowiznę w trakcie małżeństwa

 • zygi(2011-09-13 15:15) Odpowiedz 00

  Pytanie,jestem po rozwodzie w niemczech,,podzial majatku zostal do könne tylko z zeczy w niemczech,,posadamy jeszcze w polsce mieszkani kture byla zona zakupila tylko na siebie ale w czasie malrzestwie,,jakie mam szanse na odzyskanie swojej polowy

 • Paczos(2011-09-04 13:27) Odpowiedz 00

  Jak to jest zona nigdy nie pracowala a zada polowy majadtku

 • Basia z Krakowa(2008-07-31 17:08) Odpowiedz 00

  Witam, Jestem pół roku po rozwodzie .. Dwa lata temu ciężko zachorowałam i byłam ok roku hospitalizowana.. W tym czasie mój były mąż wywiózł wszystkie cenniejsze rzeczy z domu, włącznie z samochodem oraz wyjechał do Irlandii ... Po powrocie zastałam niezapłaconew rachunki i praktycznie pusty dom ..Czy przysługuje mi prawo dochodzenia połowy pobranego przez niego wynagrodzenia z tytułu pracy w Irlandii do czasu naszego rozwodu ? ( pracuje tam legalnie i zarobki można udowodnić ) Dziękuję za pomoc Basia

 • polaczek(2008-07-31 10:07) Odpowiedz 00

  Co w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania wspólności majątkowej, sprzedam mieszkanie nabyte przed zawarciem małżeństwa, a uzyskane ze sprzedaży środki przekażę np. moim rodzicom. Czy w trakcie podziału majątku druga strona może domagać się połowy kwoty uzyskanej ze sprzedaży i przekazanej osobie trzeciej ?

 • Iwona L(2010-11-07 09:55) Odpowiedz 00

  witam proszę mi pomóc w następnej sprawie .Moi rodzice wzieli rozwód 21 lat temu ale nie wnosili sprawy o podział majątku .Postanowili razem że ojciec który został na ich mieszkaniu wspólnym wówczas zakładowym przyrzekł mojej mamie że wszystko co pozostało czyli w pełni umeblowane mieszkanie 3 pokojowe oraz działka z altaną zostanie kiedyś dla mnie .Oczywiście okazało się inaczej ,Wzioł sobie żonę po tajemnie wykupił z nią mieszkanie na własność a po jej śmierci rok temu wpisał jej dzieci do hipoteki .TERAZ DOWIDZIAŁAM SIE ŻE 22 CZERWCA przepisał u notariusza aktem darowizny mieszkanie na jego pasierbice .Co ja mogę w tej sprawie zrobic ,lub moja mamna .Czy mógł ich wspólny majatek ,bo przecież nie było podziału .podaje mail staszek.lichograj@gmail.com lub telefon 531-480-100 Proszę o pomoc prawną lub jaką kolwiek podpowiedz

 • danka!(2010-10-11 22:54) Odpowiedz 00

  witam, we wrześniu 2008 narzeczony wział kredyt i kupil mieszkanie, ktorego on jest włascicielem jednakże od chwili kupna mieszkalam tam razem z nasza corka, obie jestesmy tu zameldowane, teraz od kilku miesiecy jestesmy juz małzenstwem, maz pracuje ja natomiast nie pracuje zajmuje sie wychowaniem dziecka, mieszkanie jest spłacane w trakcie zwiazku malżeńskiego. czy w razie rozwodu bede miała jakies prawa do mieszkania?

 • wandeczka60@wp.pl(2010-10-06 18:34) Odpowiedz 00

  WITAM,w2007r zapad wyrok o rozwodzie uprawomocnil sie w 2008r.Byly maz zazadza wspulnym majatkiem i prowadzi firme, jakie sa zasady rozliczenia majatku wspulnego udzialow z firmy?prosze o pomoc

 • jarka(2010-06-06 16:55) Odpowiedz 00

  Mam pytanie.Jestem po ślubie 15 lat,mam 14-letnią corkę.Po ślubie zamieszkalismy u matki męza,zajmując jedną z trzech kondygnacji domu.Po kilku latach,teściowie zapisali nam wspólnie właśnie tę część domu,oraz 28ar pola uprawnego.W tym czasie moi rodzice zapisali na mnie ok 10 ar pola uprawnego.Obecnie,od roku,razem z córką,nie mieszkamy juz u rodzicow męża.Po założeniu sprawy,sąd nakazał płacić mężowi alimenty.Moje pytanie jest następujące.Czy podczas lub po rozwodzie,mogę wystąpic o podziął majątku,i jak to wszystko wyglądałoby?Czy pole orne zapisane na mnie przez moich rodzicow tez bedzie wchodziło w skład podzaiłu majątku?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama