Co znaczy „wbudowany”

Gdańsk prowadzi przetarg na dostawę sprzętu do obsługi miejskiego monitoringu. Zgodnie ze specyfikacją oferowane monitory miały mieć wbudowane głośniki. Okazało się, że sformułowanie to może być różnie interpretowane.

Miasto odrzuciło ofertę złożoną przez jednego przedsiębiorców. Zaproponowano w niej bowiem monitory, które miały możliwość opcjonalnego dołączania do nich głośników. Firma twierdziła, że złożyła ofertę zgodną z wymaganiami.

Monitory posiadają specjalne gniazda i dlatego po zamontowaniu w nich głośników tworzą z nimi integralną całość. Są więc wbudowane. A jeśli zamawiający miał co do tego wątpliwości, to powinien zażądać wyjaśnień, w których przedsiębiorca mógłby przedstawić swoje racje.

Skład orzekający nie podzielił tej argumentacji. Analizę rozpoczął od ustalenia znaczenia słowa „wbudowane”.

– Już potoczne rozumienie tego słowa daje odpowiedź w tym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że w języku codziennym słowa „wbudowany” używamy w znaczeniu, że coś jest w czymś, coś się w czymś zwiera (znajduje).

Do tożsamych wniosków prowadzi również wykładnia językowa przedmiotowego terminu, bowiem jak podaje się w „Słowniku współczesnego języka polskiego”, „wbudowywać” oznacza budując, umieszczać coś wewnątrz czegoś; umieszczać coś na stałe wewnątrz jakiejś budowli, urządzenia – zauważyła w uzasadnieniu wyroku przewodnicząca Izabela Kuciak.

Karty informacyjne

KIO odwołała się do kart informacyjnych obydwu urządzeń. Pokazują one, jak przytwierdzić głośniki do monitora. A skoro chodzi o przytwierdzenie, to znaczy, że nie są one wbudowane.

– Oceny tej nie zmienia okoliczność, że głośniki są montowane w gniazdach obudowy, w które wyposażone są w monitory, a przez to po zamontowaniu stanowią integralną całość.

Nie chodzi bowiem o to, aby monitor z głośnikiem stanowił integralną całość, ponieważ jest to niewystarczające w świetle wymogu, że głośnik ma być wbudowany w monitor – zaznaczyła przewodnicząca.

ORZECZNICTWO
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt 487/12.