Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przypomniał, że w rozumieniu prawa budowlanego tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej.

Musi on być także przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Jest nim także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. W szczególności cechy takie mają strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ustawowy katalog tymczasowych obiektów budowlanych oznacza, że mogą nimi być zarówno obiekty spełniające cechy budynków, budowli, jak i obiektów małej architektury. W ocenie WSA z definicji tymczasowego obiektu budowlanego wynika, że tym, co odróżnia go od innych obiektów budowlanych, jest albo czas użytkowania, albo trwałość jego związania z gruntem.

Nietrwałe związanie z gruntem jest wyróżnikiem tylko pewnej grupy tymczasowych obiektów budowlanych. W rozpoznawanej sprawie przyczepa miała dach i ściany oraz była wcześniej podłączona do mediów, natomiast nie była osadzona na fundamentach, zamiast których miała cztery osie gumowych kół podpartych na klocach drewnianych. Niewątpliwie zatem nie była trwale połączona z gruntem.

Zdaniem sądu ten właśnie element przesądza o jej tymczasowości jako obiektu budowlanego. To zaś prowadzi do wniosku, że wykonania takiego prowizorycznego obiektu podlega rygorom prawa budowlanego.

SYGN. AKT II SA/Bk 732/10