Wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie dotyczące utworzenia wokół lotniska wojskowego obszaru ograniczonego użytkowania. Rozporządzenie zostało opublikowane i weszło w życie. Na egzemplarzu rozporządzenia oraz na jego załącznikach przekazanych do publikacji w dzienniku urzędowym wojewoda nie zamieścił swojej pieczęci urzędowej i wizy.

Miasto Puszczykowo i Gmina Mosina położone w województwie wielkopolskim bezskutecznie wzywały wojewodę do usunięcia naruszenia. W końcu wniosły skargę do sądu administracyjnego, domagając się stwierdzenia nieważności wydanego rozporządzenia. W skardze wskazano, że wojewoda, przekazując wydany przez siebie akt normatywny do publikacji, nie zamieszczając na nim pieczęci urzędowej, naruszył przepisy prawa. Sąd Administracyjny w Poznaniu skargę oddalił.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej uznał, że poważne wątpliwości prawne wymagają rozpoznania sprawy w rozszerzonym składzie. Zagadnienie prawne zostało więc rozpatrzone w składzie siedmiu sędziów NSA. Sąd stanął na stanowisku, że tylko istotne naruszenie prawa powoduje nieważność aktu prawa miejscowego. Istotne naruszenie prawa to takie, które wpływa na treść aktu normatywnego.

Niezamieszczenie na egzemplarzu opublikowanego rozporządzenia pieczęci urzędowej nie jest istotnym naruszeniem prawa i nie powoduje nieważności wydanego aktu prawa miejscowego.

Decydujące znaczenia ma bowiem fakt, że treść danego aktu normatywnego jest zgodna z oryginałem oraz że na oryginale znajduje się podpis i pieczęć urzędowa właściwego wojewody, która obok podpisu stanowi nieodłączną część rozporządzenia.

Procedurę wydawania aktów prawa miejscowego (w tym rozporządzeń wojewody) regulują przepisy ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Podstawą do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest oryginał podpisany przez upoważniony do wydania tego aktu organ, a w przypadku orzeczenia – jego odpis. Na oryginale obok podpisu organu umieszcza się pieczęć urzędową.

Sygn. akt II OPS 5/09