ORZECZENIE

Miasto Marki w przetargu na opracowanie projektu budowy gimnazjum wybrało ofertę konsorcjum firm Portal – Portal-PP. Nie zawarło jednak z wykonawcą umowy, lecz niespodziewanie unieważniło przetarg. Powołało się na istotną zmianę okoliczności powodującą, że przeprowadzenie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Nową okolicznością miała być możliwość zakupienia działki pod gimnazjum w innej lokalizacji oraz trudna sytuacja gospodarcza.

Wykonawca oprotestował unieważnienie. Zamawiający oddalił protest, więc wykonawca odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła jego odwołanie. Wskazała, że zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Według Izby zmiana okoliczności – w postaci zakupu działki – nie jest bezpośrednio powiązana z przedmiotem i terminem wykonania tego zamówienia, która powoduje, że dalsze kontynuowanie narusza interes publiczny. Nowa okoliczność stwarza co najwyżej możliwość zmiany lokalizacji. Istotne jest także to, że żadne decyzje o przeznaczeniu nowej nieruchomości nie zostały podjęte, a pierwotna uchwała w sprawie lokalizacji gimnazjum nadal funkcjonuje w obrocie.

Co do argumentu o trudnej sytuacji gospodarczej Izba uznała, że nie można postawić znaku równości pomiędzy interesem publicznym a brakiem środków na realizację przedsięwzięcia objętego postępowaniem. Konieczność ograniczenia wydatków na zamówienie nie może być samoistną przyczyną unieważnienia postępowania. Dopiero wykazanie, że wykonanie zamówienia będzie godzić w interes publiczny, może powodować, że środki nań przeznaczone nie powinny być wydane, a zamówienie nie powinno być udzielone.

Sygn. akt KIO/UZP 176 /09

OPINIA

Kamila Podwapińska

prawnik w kancelarii Sikorski & Majewski Spółka Adwokacka

Z uwagi na charakter unieważnienia postępowania przesłanki określone w art. 93 p.z.p. nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający ani w sposób dowolny. Wystąpienie nieprzewidzianej w momencie wszczęcia postępowania istotnej zmiany okoliczności, powodującej brak interesu publicznego w wykonaniu zamówienia, jest podstawą do unieważnienia postępowania. W tym postępowaniu przesłanka ta nie została jednak spełniona, zarówno w odniesieniu do braku interesu publicznego, jak również w odniesieniu do nieprzewidywalności okoliczności będących przyczyną decyzji zamawiającego.