Złożenie oferty przez przedsiębiorcę kontrahentowi stanowi jeden ze sposobów zawarcia umowy. Przedsiębiorca powinien wówczas w swoim oświadczeniu określić istotne postanowienia tej umowy i oznaczyć termin, w którym oczekuje odpowiedzi.

Kiedy oferta wiąże strony

Można ofertę złożyć w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jeżeli w takim przypadku przedsiębiorca w ofercie nie oznaczył terminu, w ciągu którego oczekuje odpowiedzi, to oferta przestaje wiązać, gdy nie zostaje przyjęta niezwłocznie. Nie oznacza to jednak, że ofertę należy przyjąć natychmiast, ponieważ zawsze drugiej stronie pozostawia się pewien czas do namysłu. Jednak musi on na nią odpowiedzieć do czasu, kiedy trwa wzajemna obecność stron lub kontakt słowny w razie dzielącej ich odległości.

Natomiast oferta, która została złożona w inny sposób, przestaje wiązać przedsiębiorcę, który ją złożył, dopiero po upływie czasu, w którym składający ją może w zwykłym toku czynności odpowiedź wysłana bez nieuzasadnionego opóźnienia.

W czasie, kiedy składający ofertę przedsiębiorca jest nią związany, musi oczekiwać na odpowiedź i nie może zawrzeć tej umowy z innym przedsiębiorcą, nawet gdyby to mogło okazać się dla niego bardziej korzystne. Dlatego dla składającego najbardziej korzystny jest jak najkrótszy termin związania ofertą, tym bardziej że sam go wyznacza. W ofercie może również określić formę, w której powinna zostać przyjęta.

Oferta elektroniczna

Oferta może zostać przyjęta w formie elektronicznej. Oświadczenie woli złożone w tej formie i opatrzone podpisem elektronicznym wywołuje takie same skutki prawne jak wówczas, gdyby zostało złożone w formie pisemnej.

Taka oferta wiąże składającego wówczas, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi, że ją otrzymała. Przedsiębiorca, który złożył ofertę w takiej formie, powinien jeszcze przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę o tym, jakie czynności techniczne składają się na procedurę zawarcia umowy, a także o skutkach prawnych, jakie wywoła przyjęcie przez drugą stronę oferty. Informacja powinna także wskazywać zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy oraz metody i środki techniczne, jakie służą wykrywaniu i koordynowaniu błędów we wprowadzanych danych, które składający ofertę musi udostępnić drugiej stronie. Oprócz tego należy określić języki, w jakich umowa powinna być zawarta, oraz kodeksy etyczne, które stosuje. Istotne jest też określenie, w jaki sposób są dostępne w formie elektronicznej.

Ofertę można odwołać

Jeszcze przed zawarciem umowy oferta może zostać odwołana. Będzie to możliwe wówczas, gdy oświadczenie o odwołaniu jej zostanie złożone drugiej stronie jeszcze zanim wyśle ona oświadczenie, że przyjęła ofertę. Natomiast nie można odwołać oferty, w której został określony termin przyjęcia, a także wówczas, gdy w jej treści zapisano, że odwołanie nie jest możliwe. W dodatku oferta może zostać odwołana tylko w stosunkach między przedsiębiorcami, ponieważ nie jest to możliwe w relacji konsument-przedsiębiorca.

Oferta dochodzi do skutku nawet wówczas, gdy oświadczenie o tym, że została przyjęta, dotarło do składającego z opóźnieniem. Z treści oświadczenia albo z okoliczności towarzyszących wysłaniu musi wówczas wynikać, że zostało wysłane we właściwym terminie. Przed przyjęciem oferty w takich okolicznościach składający ją może się jednak bronić i zawiadomić niezwłocznie drugą stronę, że z powodu tego opóźnienia uznaje umowę za niezawartą.

Odwrócenie ról

Złożona oferta musi być traktowana jako całość, nie można przyjąć tylko części oferty, zastrzegać w niej zmiany lub uzupełniać jej treści. W takim przypadku będzie to zupełnie nowa oferta. Wtedy role kontrahentów odwracają się i ten, który zmodyfikował treść oferty (czyli dotychczasowy przyjmujący), staje się składającym ofertę.

Natomiast za przyjęcie oferty w stosunkach między przedsiębiorcami poczytuje się przyjęcie jej z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, które nie zmieniają istotnej treści oferty. Wtedy strony wiąże umowa określona w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.

Gdyby zaś składający ofertę zażądał niezwłocznego wykonania umowy, to dojdzie ona do skutku wówczas, gdy druga strona niezwłocznie zacznie ją wykonywać.

Ważne!

Skoro składający ofertę jest nią związany, to adresat ofert przyjmując ją może doprowadzić do zawarcia umowy o określonej w niej treści

SŁOWNICZEK

OFERENT - strona proponująca zawarcie umowy i składająca w tym celu ofertę.

OBLAT - adresat oferty.

OFERTA - oświadczenie woli zawarcia umowy określające istotne jej postanowienia skierowane do określonej osoby albo określonego kręgu osób.