W nowym roku dziewięciu sędziów Państwowej Komisji Wyborczej będzie powoływanych na okres 9 lat. Kadencja dotychczasowych sędziów rozpocznie się z dniem wejścia w życie omawianych przepisów.

Druga istotną zamianą w stosunku do organizacji sprawującej pieczę nad przeprowadzaniem wyborów w Polsce jest to, że uprawnienia przewodniczącego zostaną przeniesione z regulaminu do ustawy.

Nawa regulacja stanowi, że przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, wskazuje zadania dla Krajowego Biura Wyborczego. Odpowiada także za zwoływanie posiedzeń minimum raz na 2 miesiące.

Zmieniony został także sposób podejmowania decyzji przez PKW. O 2016 roku instytucja będzie podejmowała uchwały większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępców. W sytuacjach spornych decydujący będzie głos przewodniczącego.

Nowelizacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku.