Do tej pory w przypadku ugody sądowej w tej procedurze w pierwszej instancji zwrot połowy uiszczonej opłaty mógł uzyskać tylko powód. Teraz sąd będzie zwracał 50 proc. kwoty także pozwanemu.

Przyjęcie takich zasad sprawi, że obydwie strony będą jednakowo zmotywowane do polubownego zakończenia sporu. Ujednolici to też zasady, ponieważ w pozostałych postępowaniach cywilnych (nienakazowych) już teraz obu stronom przysługuje zwrot połowy kosztów w razie koncyliacyjnego zakończenia sporu.