Tak, wydanie decyzji o warunkach zabudowy na spółkę cywilną oznacza, że jest ona dotknięta wadą. A to uzasadnia stwierdzenie jej nieważności. Spółka cywilna co do zasady nie może skutecznie wszcząć postępowania administracyjnego, a w konsekwencji nie może też być adresatem decyzji administracyjnej. Podmiotami praw i obowiązków w stosunkach, w których ona występuje, są wspólnicy, i to im przysługuje status strony. To zaś oznacza, że decyzja administracyjna w sprawie dotyczącej wspólników spółki cywilnej nie może być skierowana do samej spółki, która nie ma osobowości prawnej ani statusu przedsiębiorcy.

W podobnej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w takiej sytuacji rozstrzygnięcie skierowane do spółki cywilnej należy raczej potraktować jako decyzję, która w ogóle nie określa strony (adresata), a zatem wydaną z rażącym naruszeniem art. 107 par. 1 k.p.a. To zaś jest kwalifikowaną wadą prawną i stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji (wyrok NSA z 8 stycznia 2015 r., sygn. akt II OSK 1395/13).

Należy przy tym odróżnić naruszenie przepisów prawa nieistotne. Do takiego należy zaliczyć nieprawidłowe oznaczenie strony. Tego rodzaju naruszenie wystąpi, gdy postępowanie administracyjne prowadzone jest wobec podmiotu, który w myśl art. 28 k.p.a. jest stroną, a jedynie w decyzji określono ją wadliwie (por. wyrok NSA z 20 listopada 2007 r., sygn. akt I OSK 1555/06). Ponadto kwalifikowanym naruszeniem prawa w zakresie oznaczenia strony (adresata decyzji) będzie tylko takie oznaczenie, które nie pozwala na ustalenie (odczytanie z treści decyzji), do kogo w rzeczywistości decyzja ta została skierowana. Oznacza to, że nie byłoby podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji, gdyby w powyżej sytuacji spółka cywilna została określona m.in. przez wskazanie imion i nazwisk jej wspólników.

Podstawa prawna

Art. 28, art. 107 par. 1, art. 156 par. 1 pkt 2 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).