TEZA: Wierzyciel posiadający tytuł egzekucyjny przeciwko spółce może wnosić o nadanie klauzuli wykonalności i uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko wspólnikom, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki, bez prowadzenia przeciwko nim procesu, po wykazaniu przesłanek wymienionych w art. 7781 k.p.c.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH z 4 lutego 2015 r., Sygn. akt V ACz 64/15
STAN FAKTYCZNY
Sąd okręgowy na wniosek wierzyciela (...) sp. z o.o. w K. nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko (...) sp.j. w B. (dalej: spółka) oraz przeciwko uczestnikom postępowania M.P. i S.B. Wskazał, że z postanowienia komornika sądowego wynika, że egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Zgodnie z przedstawioną przez wierzyciela informacją z KRS uczestnicy są wspólnikami spółki. Dlatego stosownie do art. 7781 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm., dalej: k.p.c.) sąd nadał klauzulę wykonalności także przeciwko uczestnikom. Zażalenie złożył dłużnik S.B., który wniósł o uchylenie postanowienia i zasądzenie kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Sąd apelacyjny oddalił zażalenie. W jego ocenie sąd okręgowy słusznie uznał, że istnieją przesłanki do nadania klauzuli wykonalności także przeciwko wspólnikom spółki. Wskazał, że zgodnie z art. 7781 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.
Wierzyciel posiadający tytuł egzekucyjny przeciwko spółce może więc wnosić o nadanie klauzuli wykonalności i uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko wspólnikom, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki, bez prowadzenia przeciwko nim procesu, po wykazaniu przesłanek wymienionych w art. 7781 k.p.c. Tymi przesłankami są, obok istnienia tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce, bezskuteczność egzekucji lub sytuacja, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.
Wystarczającym środkiem dowodowym, za pomocą którego wierzyciel może wykazać bezskuteczność egzekucji z majątku spółki, jest postanowienie komornika o umorzeniu postępowania (art. 824 par. 1 pkt 3 k.p.c.). W dokumencie tym stwierdza się bowiem, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Ze złożonego postanowienia komornika wynika, że egzekucja była bezskuteczna. Ponadto wierzyciel wraz z wnioskiem złożył również zawiadomienie komornika o stanie egzekucji, które m.in. wskazuje na zadłużenie spółki. Słusznie więc sąd okręgowy uznał, że wierzyciel wykazał istnienie przesłanki bezskuteczności egzekucji. Dłużnik w żaden sposób nie podważył tego ustalenia. Zasadne było więc nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności także przeciwko wspólnikom spółki.