Zmiana przepisów ma usprawnić procedurę przekazywania spraw, gdy dotychczasowy komornik nie może kontynuować ich prowadzenia, tak by przestój miał, jak najmniejszy wpływ na sytuację zainteresowanych.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych. Przepisy dotyczą sytuacji , gdy komornik, których dotychczas zajmował się sprawą:
• umrze,
• zostanie odwołany,
• lub wygaśnie jego powołanie.


Przepisy dotyczą zarówno sytuacji, gdy na miejsce dotychczasowego komornika zostanie powołany inny oraz tych, gdy zwierzchnik nie wskazuje następcy.

W obu sytuacjach postępowanie prowadzi zastępca komornika nazywany „likwidatorem”. Jego zadaniem jest zewidencjonowanie wszystkich dotychczasowych spraw oraz urządzeń, które znajdowały się w likwidowanej kancelarii oraz uregulowanie wszystkich zagadnień związanych z zamknięciem kancelarii.

Sprawy niezakończone wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich sfinalizowania trafiają do nowego komornika, a jeżeli taki nie zostanie powołany do właściwego miejscowo prezesa sądu apelacyjnego. Odpowiedni prezes SA rozdziela sprawy pomiędzy pozostałych w rewirze komorników. Jeżeli uzna, że znalezienie odpowiedniej osoby na obszarze działania dotychczasowego urzędnika jest niemożliwe, przekazuje kompetencje sędziemu sądu okręgowego, do którego rewir ten należy. Następnie komornicy, którzy otrzymali daną sprawę odbierają potrzebne urządzenia ewidencyjne.

Jak uzasadnia projektodawca: stworzona procedura „zapewnia transparentność i przejrzystość procesu likwidacji kancelarii”. Jej przestrzeganie „leży przede wszystkim w interesie wierzycieli, ale także całego wymiaru sprawiedliwości”.

Zgodnie z §5 ust. 7 projektu komornik, który otrzymał sprawę niezwłocznie powinien poinformować wierzycieli o tym fakcie.

Likwidator przekazuje sprawy zakończone oraz zbędne urządzenia ewidencyjne Okręgowej Izbie Komorniczej, która zajmuje się przechowywaniem takich akt.

Ostatnią czynnością, jaką wykonuje zastępca komornika jest zamknięcie rachunku bankowego, księgi pieniężnej oraz anulowanie kwitariuszy przychodowych.