statystyki

Członkowie Trybunału Stanu, ławnicy, asesorzy - sprawdź kto będzie składał oświadczenia majątkowe

23.05.2014, 08:30; Aktualizacja: 23.05.2014, 08:32
Ustawa nie tylko porządkuje i ujednolica obecnie obowiązujące w zakresie oświadczeń majątkowych przepisy, ale również poszerza grupę osób, które będą musiały składać takie oświadczenia.

Ustawa nie tylko porządkuje i ujednolica obecnie obowiązujące w zakresie oświadczeń majątkowych przepisy, ale również poszerza grupę osób, które będą musiały składać takie oświadczenia. źródło: ShutterStock

Przepisy określające kto powinien składać oświadczenia majątkowe znaleźć można obecnie aż w 27 ustawach. Obowiązuje też aż 14 wzorów samych oświadczeń (różnią się zakresem podawanych danych, terminami składania oraz sankcjami za niezłożenie oświadczenia). Ministerstwo sprawiedliwości postanowiło więc ujednolicić przepisy w tym zakresie i przygotowało projekt Ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne.

Reklama


Reklama


Ustawa nie tylko porządkuje i ujednolica obecnie obowiązujące w zakresie oświadczeń majątkowych przepisy, ale również poszerza grupę osób, które będą musiały składać takie oświadczenia. Jeśli ustawa wejdzie w życie oświadczenia majątkowe będą musieli składać m.in. członkowie Trybunału Stanu; ławnicy, starsi referendarze sądowi, referendarze sądowi w sądach powszechnych; referendarze sądowi w sądach administracyjnych; asystenci sędziego; dyrektorzy sądów powszechnych; asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów; kuratorzy sądowi; a także asesorzy komorniczy, notariusze i zastępcy notarialni oraz osoby posiadające licencję syndyka, powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Do grona osób, które będą musiały składać oświadczenia majątkowe zaliczono również: członków Rady Polityki Pieniężnej oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego; zastępców Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; pracownicy Najwyższej Izby Kontroli; członkowie KNF

Oświadczenia majątkowe będą musieli również składać wszyscy żołnierze Żandarmerii Wojskowej - autorzy projektu wyjaśniają, że ma to związek z faktem, że żandarmi wykonują "czynności o charakterze zbliżonym do wykonywanych przez Policję, której funkcjonariusze są obowiązani do składania oświadczeń majątkowych".

Zgodnie z projektem Ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne obowiązek składania oświadczeń majątkowych będzie dotyczył:

1)    Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
2)    Marszałka i wicemarszałków Sejmu;
3)    Marszałka i wicemarszałków Senatu;
4)    Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów;
5)    Prezesa oraz wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli;
6)    Prezesa oraz wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego, członków Rady Polityki Pieniężnej oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
7)    Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego zastępców;
8)    Rzecznika Praw Dziecka oraz jego zastępcy;
9)    Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz jego zastępcy;
10)    Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz jego zastępców;
11)    Przewodniczącego oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
12)    Głównego Inspektora Pracy oraz jego zastępców;
13)    Rzecznika Ubezpieczonych;
14)    Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;
15)    Ministra Stanu;
16)    Prezesa oraz wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk;
17)    Prezesa oraz wiceprezesów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
18)    Szefa Kancelarii Prezydenta oraz jego zastępców
19)    Szefa Kancelarii Sejmu oraz jego zastępców;
20)    Szefa Kancelarii Senatu oraz jego zastępców;
21)    Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jego zastępców;
22)    sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu;
23)    posłów i senatorów;
24)    posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej;
25)    sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Trybunału Stanu, sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, ławników, starszych referendarzy sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, a także dyrektorów sądów powszechnych;
26)    Prokuratora Generalnego oraz jego zastępców;
27)    prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratorów;
28)    wojewody oraz wicewojewody;
29)    urzędników oraz pracowników sądów powszechnych i prokuratury zajmujących stanowiska głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego, a także kierujących oddziałem oraz innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, a także urzędników oraz pracowników sądów administracyjnych zajmujących stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, radcy prawnego, audytora wewnętrznego, a także kierujących oddziałem oraz innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi;
30)    oficerów zawodowych;
31)    podoficerów pełniących zawodową służbę wojskową w organach finansowych i logistycznych;
32)    członków korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a także pracowników innych urzędów i jednostek organizacyjnych, do których stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej lub ustawy pracownikach urzędów państwowych:
a)    zajmujących stanowisko dyrektora generalnego, głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego,
b)    kierujących komórkami organizacyjnymi i innymi wewnętrznymi jednostkami podziału urzędu lub jednostki organizacyjnej oraz ich zastępców,
c)    urzędników służby cywilnej,
d)    których średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub jednostce organizacyjnej, w roku kalendarzowym, za który składane jest oświadczenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę, dodatkiem służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego, a także innymi dodatkami jest równe albo wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, za który składane jest oświadczenie, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
e)    zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
f)    inspektorów kontroli skarbowej i pracowników urzędów kontroli skarbowej,
g)    pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych,
h)    pracowników jednostek organizacyjnych Służby celnej,
i)    upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu;
33)    członków Krajowej Izby Odwoławczej;
34)    ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
35)    państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców;
36)    pracowników Państwowej Inspekcji Pracy - okręgowych inspektorów pracy i ich zastępców, pracowników wykonujących czynności kontrolne oraz zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego, radcy prawnego;
37)    Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ich zastępców oraz funkcjonariuszy tych Agencji;
38)    Szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ich zastępców oraz funkcjonariuszy tych służb i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych służbach;
39)    Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jego zastępców oraz funkcjonariuszy i pracowników tego Biura;
40)    Szefa Biura Ochrony Rządu, jego zastępców oraz funkcjonariuszy tego Biura;
41)    funkcjonariuszy celnych;
42)    funkcjonariuszy Straży Granicznej;
43)    funkcjonariuszy Służby Więziennej;
44)    funkcjonariuszy pożarnictwa;
45)    funkcjonariuszy Policji;
46)    żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
47)    kuratorów sądowych;
48)    komorników sądowych i asesorów komorniczych;
49)    notariuszy i zastępców notarialnych;
50)    osób posiadających licencję syndyka, powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy;
51)    pracowników Najwyższej Izby Kontroli z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi niebędących stanowiskami kierowniczymi;
52)    starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
53)    Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego oraz członków Komisji Nadzoru Finansowego, a także pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
54)    prezesa, pozostałych członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz osób zajmujących stanowisko inspektora do spraw kontroli w regionalnych izbach obrachunkowych;
55)    prezesa, jego zastępcy oraz pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego;
56)    radnych rad gmin, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
57)    radnych rad powiatów, członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
58)    radnych sejmików wojewódzkich, członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
59)    pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych:
a)    zajmujących stanowisko głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego,
b)    kierujących komórkami organizacyjnymi i innymi wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz ich zastępców,
c)    których średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub jednostce organizacyjnej, w roku kalendarzowym, za który składane jest oświadczenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę, a także innymi dodatkami jest równe albo wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, za który składane jest oświadczenie, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
d)    upoważnionych do wydawania  decyzji administracyjne w imieniu organu,
e)    strażników gminnych (miejskich);
60)    osób zarządzających oraz członków organów zarządzających, a także organów nadzoru lub kontroli państwowych oraz samorządowych osób prawnych i osób kierujących ich oddziałami;
61)    osób posiadających uprawnienia egzaminatora w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami;
62)    członków zarządu oraz członków rady nadzorczej banku państwowego;
63)    członków zarządu oraz członków rady nadzorczej powszechnego towarzystwa emerytalnego;
64)    dyrektora, zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego w przedsiębiorstwie państwowym;
65)    prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli jednoosobowej spółki Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,  spółki, w której udział Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji,
66)    prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli spółki, dla której spółka, o której mowa w pkt 65, jest spółką dominującą w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
67)    prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli spółki wyznaczonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
68)    członków organów osób prawnych utworzonych przez państwowe lub samorządowe osób prawnych;
69)        rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów uczelni publicznych;
70)    członków Prezydium oraz Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, a także osób kierujących tworzonymi przez nią jednostkami organizacyjnymi oraz ich zastępców;
71)    osób sprawujących funkcję centralnych organów administracji rządowej, ich zastępców oraz osób będących członkami centralnych organów administracji rządowej;
72)    osób kierujących jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi, agencjami wykonawczymi, instytucjami gospodarki budżetowej, państwowymi funduszami celowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz państwowymi instytucjami filmowymi i ich zastępców.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • 212(2014-05-23 15:22) Odpowiedz 10

  Na szczęście Inspektorzy Nadzoru Budowlanego oraz pracownicy powiatowych i wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oświadczeń majątkowych składać nie muszą i to dobrze, bo tam albo dasz łapówkę, albo masz prze...ane.

 • AE(2014-05-29 09:27) Odpowiedz 00

  A nauczyciele gdzie? Czy nie pełnią funkcji publicznych?

 • sawo(2014-05-25 11:04) Odpowiedz 00

  I bardzo dobrze - niech sładają oświadczenia skoro biorą pieniądze publiczne. Tylko nikt nie napisłą że do większości tych oświadczeń przeciętny obywatel nie będzie miał dostępu tak jak obecnie, np. prokuratorów, sędziów, policjantów. Więc dajcie sobie siana z komentarzami - tekst trzeba czytać ze zrozumieniem, piszą o obowiązku składania a nie o ich upublicznieniu. A do "koleś" - zawsze z pracy można zrezygnować. A wtedy trzeba płacić składeczki zus i inne pochodnie od wynagrodzenia a nie tak jak teraz - czyściutka pensyjka.

 • maniek(2014-05-29 20:47) Odpowiedz 00

  Ten rząd prawdziwie nienawidzi Polaków. Ta ustawa ma na celu pogłębić podziały w polskim społeczeństwie, wprowadzić zawiść między sąsiadami, kolegami i koleżankami w pracy i w rodzinach. Górnolotne słowa o transparentności życia publicznego to czcza gadanina nawiedzonych bezmózgowców. Rządzący dają do rąk przestępców wspaniałe narzędzie. Wystarczy tylko kliknąć i już wiemy kogo możemy zaszantażować, czyje dziecko uprowadzić i ile okupu zażądać. Brak adresu czy peselu w oświadczeniu nie jest dla sprytnego przestępcy żadnym problemem, wystarczy go śledzić. Konstytucja zapewnia równość obywatelom? A gdzie tam, są równi i równiejsi. Wystarczy, że brakuje ci złotówki do średniej krajowej i już nie będziesz musiał składać oświadczenia, zarobiłeś średnią krajową - niestety musisz złożyć oświadczenie. Pan premier i ministrowie mogą spać spokojnie. Mają odpowiednie służby do ochrony.

  Niestety, większa część społeczeństwa została zahipnotyzowana i przespała ostatnie lata, najintensywniej zwłaszcza przed wrzuceniem kartki do urny. Niektórzy z nich budzą się, ale wkrótce dostrzegą, że znajdują się w świecie orwelowskim.

 • Gość(2014-05-24 09:10) Odpowiedz 00

  Pominięto starszych asystentów sędziów w sądach administracyjnych. Dlaczego?

 • Gość(2014-05-24 09:11) Odpowiedz 00

  Pominięto także asystentów w Trybunale Konstytucyjnym.

 • granda(2014-05-23 09:05) Odpowiedz 00

  To dopiero się zdziwią jak zobaczę te bogactwa u asystentów sędziego... Czy tylko ja mam wrażenie, że ekipa z Ministerstwa Sprawiedliwości już dawno powinna poszukać sobie innej pracy? Ostatnie zamierzenia ocenić mogę wyłącznie humorystycznie...

 • koleś(2014-05-24 14:17) Odpowiedz 00

  dobrze, zobaczą, jak dziadowsko to państwo traktuje sędziów liniowych

 • mk(2014-05-24 14:19) Odpowiedz 00

  To takiej inwigalacji nie było nawet w PRL. TUSK Odejdź z tymi swoimi debilami

 • rudolf(2014-05-23 12:46) Odpowiedz 00

  Kolejny bubel prawny. Szkoda słów.

 • xzx(2014-05-23 19:21) Odpowiedz 00

  zostali jeszcze lekarze leczący za nasze składki

 • wjw(2014-05-23 19:59) Odpowiedz 00

  ...i babcie klozetowe.

 • LUSTATOR(2014-07-22 12:16) Odpowiedz 00

  według mnie lista ta jest niekompletna i powinna zostać OBOWIĄZKOWO I NIEZWŁOCZNIE uzupełniona o: pielęgniarki, nauczycieli, kominiarzy, hydraulików, domokrążców, stolarzy, brukarzy, malarzy i tynkarzy, elektryków, sprzątaczki, krawców i kucharzy, kelnerów, prostytutki i ich alfonsów, pederastów, Żydów, komunistów, masonów, lesbijki i transwestytów, satanistów i łysych. Jedyna grupa, której tknąć nie wolno to oczywiście księża, zakonnicy i zakonnice.

 • Don(2014-07-22 13:31) Odpowiedz 00

  Kochani czytać ze zrozumieniem - obowiązani do złożenia to nie do upublicznienia. Wielu z listy obecnie też skłąda oświadczenia, tylko że nikt ich nie zobaczy i bez żadnej odpowiedzialności za podanie nieprawdy. Więc niech "maniek" czy też "LUSTRATOR" tak się nie ekscytują i czytają dokładnie. A większość wpisów jest przedstawicieli z tz. "wymiaru sprawiedliwośi" - jakaś obawa ??? Spoko - nikt nie zobaczy tak jak dotychczas nik waszych oświadczeń nie upublicznił. A prawo ma być równe wobec wszystkich, to niech będzie. Jeżeli ktoś bierze pieniądze publiczne to nich składa oświadczenie - ale wszyscy bez wyjątku. JAK IGRZYSKA TO DLA WSYSTKICH I Z UDZIAŁEM WSZYSTKICH. PEŁNA JAWNOŚĆ DOŚĆ ŚWIĘTYCH KRÓW.

  Jak ktoś powiedział: i śmiesznie i strasznie - płakać się chce.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama